Obecné zastupiteľstvo

Úvod / Obecné zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo samosprávneho celku je najvyšším zastupiteľským orgánom. Zastupiteľstvo je tvorené poslancami, ktorí sú volení na štvorročné obdobie obyvateľmi územného celku, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. Poslanci sú povinní sa zúčastňovať na zasadnutiach zastupiteľstva, dodržiavať rokovací poriadok, obhajovať záujmy samosprávneho celku a jeho obyvateľov ako aj informovať voličov o svojej činnosti a o činnosti zastupiteľstva.

Zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať o základných otázkach života obce alebo vyššieho územného celku, pričom zákon o obecnom zriadení resp. zákon o samospráve vyšších územných celkov príkladmo vymenúva, ktoré úkony podliehajú schváleniu zastupiteľstvom. Zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore, pričom jeho rokovanie zvoláva a vedie starosta.

Rozdelenie poslancov podľa obvodov

Ing. Anton Zaťko

Ing. Anton Zaťko

Zodpovedný za: Myrtina ulica, Konopárenská ulica, Urbárska ulica

Mgr. Viera Kubisová

Mgr. Viera Kubisová

Zodpovedný za: Na Pílu, Na Stanicu, Ulica Západná, Ulica Južná, Ulica Východná

Ing. Alena Čičová

Ing. Alena Čičová

Zodpovedný za: Krakovská ulica (okrem bytoviek), Mojmírovská ulica, Ulica Pri parku

Stanislav Kurek

Stanislav Kurek

Zodpovedný za: Beňadikova ulica, Krakovská ulica-len bytovky, Bárdyho ulica

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre zriadilo komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Komisia finančná, správy majetku a rozvoja obce

Komisia finančná, správy majetku a rozvoja obce

Členovia: Ing. Eva Magdinová, Ing. Mária Koteková, Kvetoslava Bečková, Katarína Zaťková, Ing. Mária Kóňová, Ing. Anton Zaťko, Ing. Dagmar Havrilová, Mária Balážová

Komisia kultúry, športu a vzdelávania mládeže

Komisia kultúry, športu a vzdelávania mládeže

Členovia: Stanislav Kurek, Mgr. Dagmar Szabóová, Ing. Marek Látečka, Martin Pagáč, Margita Račková, PaedDr. Martina Sýkorová, Júlia Majdánová, Lucia Poláčková, Mária Poláčková, Marián Račko, Mária Balážová, Mgr. Viera Kubisová, Mgr. Jana Torzewská, PaedDr. Zuzana Muková, Alena Kyačeková, Anna Majdánová, Ivan Chňapek

Komisia bytová

Komisia bytová

Členovia: Adriana Vrábelová, Mário Guzmický, Stanislav Kurek, Juraj Obložinský, Mgr. Martina Pňačeková, Mária Balážová, Mgr. Viera Kubisová

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Členovia: Mgr. Martina Pňačeková, Ing. Alena Čičová, MUDr. Leona Šóthová, Anna Majdánová, Mgr. Carmen Čičová, PhDr. Milan Tomka, PhD., Ing. Katarína Struhárová, Mgr. Marianna Szabóová