Obecné zastupiteľstvo

Úvod / Obecné zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo samosprávneho celku je najvyšším zastupiteľským orgánom. Zastupiteľstvo je tvorené poslancami, ktorí sú volení na štvorročné obdobie obyvateľmi územného celku, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. Poslanci sú povinní sa zúčastňovať na zasadnutiach zastupiteľstva, dodržiavať rokovací poriadok, obhajovať záujmy samosprávneho celku a jeho obyvateľov ako aj informovať voličov o svojej činnosti a o činnosti zastupiteľstva.

Zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať o základných otázkach života obce alebo vyššieho územného celku, pričom zákon o obecnom zriadení resp. zákon o samospráve vyšších územných celkov príkladmo vymenúva, ktoré úkony podliehajú schváleniu zastupiteľstvom. Zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore, pričom jeho rokovanie zvoláva a vedie starosta.

Rozdelenie poslancov podľa obvodov

Ing. Anton Zaťko

Ing. Anton Zaťko

Zodpovedný za: Myrtina ulica, Urbárska ulica, Východná ulica, Západná ulica, Južná ulica

Ing. Alena Čičová

Ing. Alena Čičová

Zodpovedný za: : Krakovská ulica všetky časti, Mojmírovská ulica, Ulica Pri parku

Juraj Obložinský

Juraj Obložinský

Zodpovedný za: Vinohradská ulica, Beňadikova ulica, Bárdyho ulica

Matej Blaži

Matej Blaži

Zodpovedný za: Ulica Mateja Tučku, Horná ulica, Agátová ulica, Buková ulica, Dubová ulica,
Jaseňová ulica, Vŕbová ulica, Brezová ulica, Javorová ulica

Komisie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre zriadilo komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Komisia finančná, správy majetku a rozvoja obce

Komisia finančná, správy majetku a rozvoja obce

Členovia:
 Ing. Anton Zaťko
 Mária Balážová
 Ing. Eva Magdinová,
 Ing. Mária Koteková,
 Ing. Dagmar Havrilová,
 Ing. Andrea Repová
 Katarína Zaťková

Komisia bytová

Komisia bytová

Členovia:
 Mgr. Viera Kubisová
 Mária Balážová
 Adriana Vrábelová
 Katarína Srňánková
 Terézia Guzmická
 Ing. Alena Čičová

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

Členovia:
 Ing. Alena Čičová
 MUDr. Leona Šóthová
 Anna Majdánová
 PhDr. Milan Tomka, PhD.
 Ing. Katarína Struhárová
 Mgr. Marianna Szabóová