Starosta obce, zástupca starostu, hlavný kontrolór

Úvod / Starosta obce, zástupca starostu, hlavný kontrolór
Ing. Jana Maršálková

Ing. Jana Maršálková

Starostka obce

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Do funkcie nastúpila starostka na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 5.12.2018, opakovane bola zvolená do funkcie vo voľbách 29.10.2022.

Zástupcom starostky obce je Mgr. Alena Černíková.

Mgr. Alena Černíková

Zástupca starostky obce

Zástupca starostu je zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorý po poverení starostom zastupuje starostu spravidla celé funkčné obdobie. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Ing. Peter Kolník

Hlavný kontrolór

Za hlavného kontrolóra obce bol Obecným zastupiteľstvom na svojom zasadnutí dňa 19.12.2017 - uznesením č.102/2017 schválený Ing. Peter Kolník. Začiatkok výkonu funkcie: 01.01.2018 na obdobie výkonu funkcie: 6 rokov a 30 % pracovný úväzok zákonom stanoveného fondu pracovného času.