Všeobecné záväzné nariadenia

Úvod / Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie alebo skrátene nariadenie, skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva, v prípade obce trojpätinová väčšina prítomných poslancov. Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu. Všeobecne záväzné nariadenia obce sú priebežne zverejňované na webstránke obce, inheď po ich prevedení do elektronickej verzie.

Názov
VZN 1/2024
 1 file(s)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ivanka pri Nitre č. 1/2024  o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č.4 stiahnuť
VZN 1/2023
 1 file(s)
VZN 1/2023 o určení názvu novej ulice v obci – Ulica Kračiny stiahnuť
VZN 2/2015 Dodatok 2
 1 file(s)
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stiahnuť
VZN 5/2022
 1 file(s)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ivanka pri Nitre č. 5/2022  Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Ivanka pri Nitre stiahnuť
VZN 4/2022
 1 file(s)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ivanka pri Nitre č. 4/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb stiahnuť
VZN 3/2022
 1 file(s)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ivanka pri Nitre č. 3/2022 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Ivanka pri Nitre v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre stiahnuť
VZN 2/2022
 1 file(s)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ivanka pri Nitre č. 2/2022 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre stiahnuť
VZN 1/2022
 1 file(s)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivanka pri Nitre č. 1/2022 o organizácii miestneho referenda stiahnuť
VZN 4/2021
 1 file(s)
o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách obce Ivanka pri Nitre stiahnuť
VZN 3/2021
 1 file(s)
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu ZŠ Ivanka pri Nitre stiahnuť
VZN 2/2021
 1 file(s)
o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky č. 3 stiahnuť
VZN 1/2021
 1 file(s)
Zásady hospodárenia s majetkom obce Ivanka pri Nitre stiahnuť
VZN 2/2020
 1 file(s)
[cmsmasters_row][cmsmasters_column data_width="1/1"][cmsmasters_text] o určení názvov nových ulíc v obci Ivanka pri Nitre [/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row] stiahnuť
VZN 1/2020
 1 file(s)
o miestnom poplatku za rozvoj stiahnuť
VZN 2/2019
 1 file(s)
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni stiahnuť
VZN 1/2019
 1 file(s)
o určení výšky príspevkov pre Materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce stiahnuť
VZN 3/2020
 1 file(s)
o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Ivanka pri Nitre stiahnuť
VZN 2/2015 Dodatok 1
 1 file(s)
Dodatok č. 1 k VZN 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stiahnuť
VZN 3/2013 Dodatok 2
 1 file(s)
 o podrobnostiach financovania a urceni dotacie na mzdy a prevadzku skol a skolskych zariadeni stiahnuť
VZN 1/2018
 1 file(s)
o miestnych daniach na území obce Ivanka pri Nitre stiahnuť
VZN 2/2018
 1 file(s)
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ivanka pri Nitre stiahnuť
VZN 2/2011 Dodatok č. 2
 1 file(s)
o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania stiahnuť
VZN 1/2017
 1 file(s)
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu v Základnej škole stiahnuť
VZN 3/2016
 1 file(s)
 o podmienkach držania psov na území obce Ivanka pri Nitre stiahnuť
VZN 2/2016
 1 file(s)
o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovaní spracovania odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp na území obce Ivanka pri Nitre stiahnuť
VZN 1/2016
 1 file(s)
 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ivanka pri Nitre stiahnuť
VZN 2/2015
 1 file(s)
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady stiahnuť
VZN 3/2015
 1 file(s)
 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste na území obce Ivanka pri Nitre stiahnuť
VZN 1/2015
 1 file(s)
 o určení názvov ulíc: Východná, Južná a Západná v Obeci Ivanka pri Nitre stiahnuť
VZN 1/2014
 1 file(s)
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ivanka pri Nitre stiahnuť
VZN 5/2013
 1 file(s)

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

stiahnuť
VZN 2/2013
 1 file(s)
o výške príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Ivanke pri Nitre stiahnuť
VZN 4/2013
 1 file(s)

o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a náhradného zásobovania vodou na územi Obce Ivanka pri Nitre

stiahnuť
VZN 3/2013
 1 file(s)
 O podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre stiahnuť
VZN 1/2013
 1 file(s)
o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v Materskej skole Roháčik v Ivanke pri Nitre stiahnuť
VZN 5/2012
 1 file(s)
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu v ZŠ Ivanka pri Nitre stiahnuť
VZN 4/2012
 1 file(s)
o miestnych daniach stiahnuť
VZN 2/2012
 1 file(s)
o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Ivanka pri Nitre stiahnuť
VZN 3/2012
 1 file(s)
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby stiahnuť
VZN 2/2011 Dodatok č.1
 1 file(s)
Dodatok č. 1 k VZN 2/2011 o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných z verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania stiahnuť
VZN 1/2012
 1 file(s)
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia stiahnuť
VZN 3/2011
 1 file(s)
o zásadách tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania stiahnuť
VZN 2/2011
 1 file(s)
o podmienkach prideľovania bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely sociálneho bývania stiahnuť
VZN 1/2011
 1 file(s)
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ivanka pri Nitre stiahnuť