Všeobecné záväzné nariadenia

Úvod / Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie alebo skrátene nariadenie, skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva, v prípade obce trojpätinová väčšina prítomných poslancov. Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu. Všeobecne záväzné nariadenia obce sú priebežne zverejňované na webstránke obce, inheď po ich prevedení do elektronickej verzie.

Dodatok č. 1 k VZN č. 2-2015 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

VZN 1-2019 o určení výšky príspevkov pre Materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN 2-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN 1-2020 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN 2-2020 o určení názvov ulíc

VZN 1-2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ivanka pri Nitre

Názov
VZN 2/2018
 1 file(s)
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 29. mája 2019 stiahnuť
VZN 1/2018
 1 file(s)
o miestnych daniach 29. mája 2019 stiahnuť
VZN 3/2016
 1 file(s)
 o psoch 29. mája 2019 stiahnuť
VZN 2/2016
 1 file(s)
o verejnej kanalizácii 29. mája 2019 stiahnuť
VZN 1/2016
 1 file(s)
 o nakladaní s KO a DSO 29. mája 2019 stiahnuť
VZN 3/2015
 1 file(s)
 o trhovych miestach 29. mája 2019 stiahnuť
VZN 2/2015
 1 file(s)
o poplatku za odpady 29. mája 2019 stiahnuť
VZN 1/2015
 1 file(s)
 o urceni nazvov ulic 29. mája 2019 stiahnuť
VZN 5/2013
 1 file(s)

o vyske a prispevku na ciastocnu uhradu nakladov a podmienky uhrady v skolskej jedalni

21. mája 2019 stiahnuť
VZN 4/2013
 1 file(s)

o sposobe nahradneho odvadzania odpadovych vod a nahradneho zasobovania vodou na uzemi Obce Ivanka pri Nitre

29. mája 2019 stiahnuť
VZN 3/2013 Dodatok 2
 1 file(s)
 o podrobnostiach financovania a urceni dotacie na mzdy a prevadzku skol a skolskych zariadeni 29. mája 2019 stiahnuť
VZN 3/2013
 1 file(s)
 O podrobnostiach financovania a urceni dotacie na mzdy a prevadzku skol a skolskych zariadeni v zriadovatelskej posobnosti Obce Ivanka pri Nitre 29. mája 2019 stiahnuť
VZN 2/2013
 1 file(s)
o vyske prispevku zakonneho zastupcu za pobyt dietata v Materskej skole v Ivanke pri Nitre 29. mája 2019 stiahnuť
VZN 1/2013
 1 file(s)
o prijimani deti na predprimarne vzdelavanie v Materskej skole Rohacik v Ivanke pri Nitre 29. mája 2019 stiahnuť
VZN 5/2012
 1 file(s)
o vyske prispevku na ciastocnu uhradu nakladov na cinnost skolskeho klubu v ZS Ivanka pri Nitre 29. mája 2019 stiahnuť
VZN 3/2012
 1 file(s)
o poskytovani socialnych sluzieb 2012 29. mája 2019 stiahnuť
VZN 2/2012
 1 file(s)
o podmienkach poskytovania dotácií 29. mája 2019 stiahnuť
VZN 3/2011
 1 file(s)
o zasadach tvorby fondu oprav 29. mája 2019 stiahnuť
VZN 2/2011 Dodatok 1
 1 file(s)
o podmienkach pridelovania bytov 29. mája 2019 stiahnuť
VZN 2/2011
 1 file(s)
o podmienkach pridelovania bytov a doplnenie bodu 7 29. mája 2019 stiahnuť