Zberový dvor

Pre dočasné uloženie vytriedeného vyseparovaného odpadu občanov Ivanky pri Nitre.

 • Zriaďovateľ: Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12  Ivanka pri Nitre
 • Prevádzka: ulica Pri Parku, 951 12 Ivanka pri Nitre
 • Zodpovedný za prevádzku: poverený pracovník Obecného úradu
 • Kontakt: 0905 265 144

 

Zberné miesto slúži občanom obce Ivanka pri Nitre s trvalým alebo prechodným pobytom. Odovzdávanie oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu na zbernom mieste na ulici Pri Parku je bezplatné. Odovzdávanie drobného stavebného odpadu, ktorý je v povolenom množstve ukladaný na zberné  miesto je za úhradu podľa platného VZN.

Druhy odpadu, ktoré je možné odovzdať na zbernom mieste:

 • Objemné odpady (v rozobratom stave)
 • Drobné stavebné odpady (za úhradu podľa VZN)
 • Biologicky rozložiteľný odpad (veľkoobjemový)
 • Odpady zo skla (tabuľové)
 • Odpady z kovu vrátane kovových obalov (neznečistené)
 • Odpady z plastu (veľkoobjemové)
 • Textil a šatstvo (do vyhradeného kontajnera)
 • Jedlé oleje (v uzatvorených nádobách)
 • Použité batérie a akumulátory (na určené miesto)

 

Návštevník zberného miesta je povinný:

 1. ohlásiť sa službukonajúcemu zamestnancovi zberného miesta
 2. oboznámiť a riadiť sa Prevádzkovým poriadkom ZM a bezpečnostnými pokynmi, ktoré sú v tlačenej forme umiestnené na vrátnici zberného miesta
 3. preukázať sa identifikačným dokladom a dokladom o úhrade poplatku za zber komunálnych odpadov na území obce Ivanka pri Nitre, prípadne potvrdením o úhrade poplatku za drobný stavebný odpad

Za prípadné poškodenie zdravia nedodržaním uvedených postupov a nariadení obec Ivanka pri Nitre nezodpovedá! Manipulácia s odpadom na vlastné riziko! Zberné miesto je pod stálou kontrolou kamerového systému! 

Pozrieť celý prevádzkový poriadok.

ZBEROVÝ DVOR prevádzková doba