Podatelňa a prenájom priestorov kultúrneho domu

Preberanie a registratúra písomností, prenájom kultúrneho domu a inventáru