Symboly obce

Úvod / Symboly obce

Každé mesto alebo obec má vlastné charakteristické symboly a je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce. Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce. Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy. V roku 2007 sa uskutočnil zápis aktuálnych symbolov obce do Heraldického registra Slovenskej republiky.

  • Dátum prijatia: 01.10.2007
  • Číslo uznesenia: OZ – 68/2007
  • Signatúra HR SR: I-24/2007
  • Autori: Šarlota Drahošová, Terézia Žilíková – Sládeková
  • Symboly obce na stiahnutie (.PDF)

Erb

V červenom štíte dvoma ratolesťami ovenčené skrížené ľavošikmé čerieslo a pravošikmý klas – to všetko prevýšené korunou – všetko zlaté. Heraldická kompozícia, pripomínajúca miestne poľnohospodárstvo, podľa odtlačku pečatidla obce z konca 18. storočia.

Vlajka

Vlajka pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, červenej, žltej a červenej. V pomere 2/6, 1/6, 2/6 a 1/6. Je obdĺžniková, ukončená troma cípmi – zástrihmi.

Pečať

Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.