Pokladňa, správa daní a poplatkov

Možnosti platenia miestnych daní a poplatkov: Úhrada správnych poplatkov, Daň za psa, Poplatok za komunálny odpad - Fyzické osoby, Poplatok za komumálny odpad - Právnické osoby, Daň z nehnuteľností.

Možnosti platenia miestnych daní a poplatkov:

  • Daň za psa
  • Daň z nehnuteľností
  • Poplatok za komunálny odpad – Fyzické osoby
  • Poplatok za komumálny odpad – Právnické osoby

Evidencia psov

Každý držiteľ psa na území obce Ivanka pri Nitre je povinný prihlásiť / odhlásiť psa do / z evidencie.
Potrebné doklady: Daňové priznanie k dani za psa, Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie, Občiansky preukaz držiteľa psa
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: platí sa v pokladni OcÚ

 

Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie
do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú
v priebehu zdaňovacieho obdobia sa až na výnimky neprihliada.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje VZN
obce Ivanka pri Nitre. Ak daňovník spĺňa podmienky na úľavu dane z nehnuteľností je povinný si ju uplatniť v lehote
na podanie daňového priznania.

Daňovník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť správcovi dane (obec Ivanka pri Nitre) skutočnosti
rozhodujúce pre vznik, alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností
do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo zmeny nastali. (predaj, darovanie, prevod, dedičstvo, stavebné úpravy a pod.)

Potrebné doklady:

  • Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO, PO
  • Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti
  • Občiansky preukaz

Daň z pozemkov:

  • doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno- predajná zmluva, list vlastníctva, stavebné povolenie)

Daň zo stavieb:

  • doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo stavby (list vlastníctva, pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, fotokópia prvej strany zmluvy s vyznačením rozhodnutia o vklade do katastra)

Daň z bytov:

  • doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva, LV)

 

Dokumenty na stiahnutie