Životné prostredie, kanalizácia a odpadové hospodárstvo

Výrub drevín, správa poplatkov za komunálny odpad a kanalizáciu

VÝRUB DREVÍN

Výrub drevín vo verejnej zeleni na území obce Ivanka pri Nitre povoľuje Obec Ivanka pri Nitre na základe odôvodnenej písomnej žiadosti.

 

Žiadosť musí obsahovať tiež stanovisko dotknutých vlastníkov (nájomcov) bytov.
Potrebné doklady:
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 • Situačný nákres (kópia katastrálnej mapy)
 • Súkromné pozemky – kópia Listu vlastníctva
 • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku
Prijímanie žiadostí: Obecný úrad
Doba vybavenia: v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní
Poplatok podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov:
 • Fyzické osoby       10,00 €
 • Právnické osoby  100,00 €
Súvisiace predpisy:
Zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy

 

Výrub dreviny na súkromnom pozemku povoľuje na základe písomnej žiadosti Obec Ivanka pri Nitre.
Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín :
 • stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových,
 • obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
 • stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.
Potrebné doklady
 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 • Situačný nákres (kópia katastrálnej mapy)
 • Súkromné pozemky – kópia Listu vlastníctva
 • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku
Doba vybavenia:
 • v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní
Poplatok:
podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
 • Fyzické osoby      10,00 €
 • Právnické osoby 100,00 €
Súvisiace predpisy:
Zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy
Výrub dreviny podľa osobitných predpisov
Obec Ivanka pri Nitre vydáva na základe písomného Oznámenia o výrube dreviny podľa osobitných predpisov vyjadrenie s určenými podmienkami pre uskutočnenie výrubu.
Oznámiť najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu.
Potrebné doklady:
 • Oznámenie o výrube dreviny podľa osobitných predpisov
 • Prílohy uvedené na oznámení
Doba vybavenia:
do 15 dní
Poplatok:
bez poplatku
Súvisiace predpisy:
Zákon o ochrane prírody a krajiny a súvisiace predpisy
Výrub dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu alebo ohrozovania zdravia, majetku občanov a vyrúbanie ovocných drevín
Výrub dreviny z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia, alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku je potrebné oznámiť Obecnému úradu v Ivanke pri Nitre najneskôr do 5 dní od uskutočnenia výrubu.
Oznámiť skutočnosť výrubu stromu je povinný ten kto:
 • obnovuje produkčne ovocné dreviny, ak sa  výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku
Vysvetlenie:
obnovou produkčnej ovocnej dreviny sa rozumie výmena ovocnej dreviny s jednoznačnou funkciou produkcie ovocia na účel výsadby nových ovocných stromov, pričom nemusí ísť o výsadbu drevín tých istých ovocných rodov a druhov.
bezprostredným ohrozením zdravia a majetku sa rozumie stav, ktorý je vyvolaný nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle s následkami ohrozenia zdravia, života človeka alebo spôsobenia značnej škody na majetku (stonásobok minimálnej mzdy). Ide o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie, život alebo majetok človeka.
Potrebné doklady:
 • Oznámenie o vyrúbaní dreviny z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny alebo ohrozenia občanov (tlačivo)
 • Oznámenie o vyrúbaní ovocných drevín pri obnove (tlačivo)
 • List vlastníctva
 • Súhlas vlastníka pozemku v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom
 • Kópia katastrálnej mapy, alebo situačný nákres
 • Výpis z obchodného alebo iného registra
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: bez poplatku
KANALIZÁCIA
Občania, ktorí majú záujem napojiť sa na kanalizačnú sieť sú povinný podať ohlásenie drobnej stavby na stavebnom úrade a následne prihlásiť a uzatvoriť zmluvu o odvádzaní odpadových vôd.
Občania, ktorí sa doteraz napojili na kanalizačnú sieť v Ivanke pri Nitre a doposiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, aby vo vlastnom záujme čo najskôr prišli uzatvoriť predmetnú zmluvu na obecný úrad.
Telefónne kontakty v prípade poruchy kanalizácie v obci Ivanka pri Nitre:

p. Peter VARGA, tel.: 037/ 6564 582 klapka 12

 

INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S ODPADOM

Referát životného prostredia podáva informácie o spôsobe  zberu, prepravy, zhodnocovania
a zneškodňovania komunálnych odpadov, informácie o zberných miestach a typoch zberných nádob,
o nakladaní so stavebným odpadom, veľkoobjemovým odpadom a nebezpečným odpadom, atď.
Separovaný zber 
Separovanie odpadu z domácností (do nezaviazaných vriec) prebieha a prebieha tak ako doteraz podľa uverejneného
harmonogramu na príslušný kalendárny rok.
Prosíme občanov, aby do vriec vždy dávali iba komodity, ktorých odvoz je na ten deň naplánovaný – t.j. (PET) fľaše,
alebo papier, alebo tetrapaky, či sklo (v nezaviazanom vreci). Žiadny iný odpad (fólie, haluzina, komunálny odpad,
obaly od šampónov a pod. do separovaného zberu NEPATRIA !!! Nesprávne vyseparovaný odpad nebude vyvezený!!!
V našej obci sú celoročne umiestnené farebné kontajnery na plasty a papier (pri Jednote a na Konečnej ulici aj na sklo a kovy).
Nahlásenie nelegálnej skládky odpadu
Nelegálnu skládku odpadu môžu občania nahlásiť telefonicky, alebo písomne na Obecnom úrade v Ivanke pri Nitre
Potrebné doklady:
 • Oznámenie o nelegálnej skládke odpadov

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť na výrub dreviny

Odpadové hospodárstvo – zníženie poplatku za odpad:    Ziadost o vratenie poplatku za odpady