Úradná tabuľa

Úvod / Úradná tabuľa

VOĽBY NR SR 2023 – výsledky volieb v obci Ivanka pri Nitre

VOĽBY NR SR 2023 – výsledky volieb v obci Ivanka pri Nitre

Výsledky hlasovania v obci Ivanka pri Nitre vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30.9.2023:   Okrsok č. 1 Okrsok č. 2 Okrsok č. 3 Spolu Počet voličov zapísaných v zozname voličov 843 849 722 2414 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 643 585 517 1745 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 643 585 517 1745 Počet platných...

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 4.10.2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 4.10.2023 o 16:30 hod. v kultúrnom dome

V Ivanke pri Nitre, dňa 28.09.2023                                         P O Z V Á N K A  V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení                                           z v o l á v a starostka obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková   zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 04.10.2023 (streda) o 16:30  hod. v kultúrnom dome v Ivanke pri Nitre s nasledovným programom: Otvorenie a schválenie programu rokovania...

Oznámenie o predložení strategického dokumentu Územný plán obce Ivanka pri Nitre zmeny a doplnky č.4

Oznámenie o predložení strategického dokumentu Územný plán obce Ivanka pri Nitre zmeny a doplnky č.4

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, oznamuje verejnosti, že mu bolo dňa 16.08.2023 doručené Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Ivanka pri Nitre zmeny a doplnky č.4, ktorý je zverejnený na webovej stránke MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-ivanka-pri-nitre-zmenya-doplnky-c-4 Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa,...