Tiráž

Úvod / Tiráž

Autorské práva

© Copyright, všetky práva vyhradené. Webová stránka bola vytvorená 1.6. 2019. Za obsah zodpovedá Obecný úrad Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre, tel. +421 37 6564 582, email: obec@ivankaprinitre.sk

Duševné vlastníctvo

Obsah webových stránok ivankaprinitre.sk je chránený autorským právom a obsahuje obrázky a grafiky niektorých tretích strán, ktoré sú používané s ich súhlasom. Ich užívanie v rozpore s právnymi predpismi je zakázané. Upozorňujeme užívateľov, že v prípade záujmu o reprodukciu či iné použitie obrázkov/grafiky z týchto webových stránok, je potrebné získať povolenie od držiteľa autorských práv.

Podmienky pre použitie

Obecný úrad Ivanka pri Nitre (ďalej len Obecný úrad) je prevádzkovateľom webových stránok www.ivankaprinitre.sk (ďalej len stránky). Na stránkach poskytuje informácie ako verejnú službu a vyhradzuje si právo kedykoľvek ich obsah a štruktúru zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

Správca obsahu a prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na stránkach boli presné, aktuálne odborné a korektné a preto sú pravidelne upravované a kontrolované. Napriek tomu však prevádzkovateľ nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov v čase návštevy stránky. Za obsah je zodpovedný autor materiálu, ktorý je zobrazený pod každým vypublikovaným dokumentom ako kontaktná osoba aj s e-mailovou adresou. Za webové sídlo ako celok je zodpovedný starostom poverený zamestnanec obecného úradu.

Pripomienky a námety k obsahu zasielajte prosím na kontaktnú adresu autora príspevku, technické pripomienky a pripomienky k webovému sídlu ako celku na adresu: chillix@chillix.sk

Obecný úrad Ivanka pri Nitre vylučuje svoju zodpovednosť za škody, ktoré mohli vzniknúť použitím nepresných alebo neaktuálnych informácií uvedených na jeho webových stránkach.Využitie informácií na stránkach obce pre vlastnú potrebu a študijné účely je povolené bez obmedzenia. Informácie môžu byť za týmto účelom tlačené, avšak nesmú byť akokoľvek upravované a menené. Publikovať obsah stránok v tlači, na iných webových stránkach alebo akýmkoľvek iným spôsobom je dovolené iba po predchádzajúcom súhlasu prevádzkovateľa stránok a s uvedením zdroja.

Stránky obsahujú odkazy aj na servery tretích strán. Za obsah týchto serverov prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Produkty a názvy spoločností uvedené na stránke môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.

Podmienky použitia môžu byť podľa potreby upravované.

Implementácia

Grafický dizajn, implementácia a programovanie webových stránok Chillix – reklamné štúdio, www.chillix.sk

Všetky práva sú vyhradené. Všetky informácie a technológie použité na týchto webových stránkach podliehajú autorskému zákonu.

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové stránky sú vytvárané v maximálne možnej miere podľa pravidiel prístupnosti pre tvorbu webových stránok vo verejnej správe. Kód stránok zodpovedá norme HTML 4.01 Transitional. Pre zobrazenie stránok sú použité kaskádne štýly CSS 2, Java Script a beztabuľkový layout. Tieto stránky sú najlepšie zobrazené v prehliadačoch, ktoré uvedené normy podporujú, sú však prístupné vo všetkých prehliadačoch a sú aj bez týchto doplnkov štandardne ovládateľné a plne použiteľné. Úplné zobrazenie informácií na stránkach bez grafiky umožňuje režim „Textová verzia“, ktorý zamedzí použitie štýlov CSS (vyžaduje funkčné cookies v prehliadači). Všetky stránky webového sídla sú vybavené orientačnou ponukou, ktorá obsahuje odkazy umožňujúce preskočenie jednotlivých hlavných blokov. Tieto odkazy sú doplnkom CSS skryté, ale zobrazia sa pri prechádzaní orientačnej ponuky prostredníctvom klávesnice. Súčasťou orientačnej ponuky je mapa stránok. Väčšina stránok obsahuje vyhľadávací formulár. Webová stránka je definovaná v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Na webových stránkach môžu byť zverejnené informácie aj v iných ako webových formátoch. Dôvodom je skutočnosť, že tieto informácie obsahujú typografické prvky alebo formátovanie, ktoré webový formát HTML 4.01 Transitional nepodporuje alebo sú príliš rozsiahle alebo je výhodné ich stiahnutie do zariadenia užívateľa. Takéto informácie sú na stránke uverejnené v podobe dokumentov u ktorých je v hranatej zátvorke uvedený typ dokumentu a jeho veľkosť v kB. Vo väčšine prípadov sa jedná o dokumenty vo formáte PDF. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný volne dostupný prehliadač PDF dokumentov Adobe Reader. V špeciálnych prípadoch, kde to je pre zachovanie ponúkanej funkčnosti nevyhnutné (napríklad u daňovej kalkulačky) môžu byť na stránke použité aj dokumenty v proprietárnom formáte výrobcov licencovaného softvéru. Prevádzkovateľ sa vždy bude snažiť k takémuto dokumentu ponúknuť alternatívu v takom formáte, ktorý je spracovateľný voľne dostupným softvérom.

Webové stránky sú optimalizované pre internetové prehliadače:

  • Internet Explorer od verzie 7.0
  • Firefox od verzie 2.0
  • Google Chrome
  • Safari od verzie 4.0

Výnimky

Obecný úrad si je vedomý nedodržania štandardov v časti Povinne zverejňované zmluvy  pri niektorých zmluvách, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obecný úrad tieto zmluvy zverejnilo v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana elektronickú verziu zmluvy v čitateľnej forme neposkytla.

Obecný úrad si je vedomý nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené obci výlučne klasickou poštou (Verejné vyhlášky).

Ide o dokumenty, ktoré obecný úrad netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty. Nie je v možnostiach obce tieto dokumenty spracovávať systémom optického rozpoznávania znakov (ang. OCR) a ručiť za ich autenticitu a bezchybnosť.

Webové stránky tretích strán, ktorých prepojenie je súčasťou stránok obce nemusia byť validné, teda prístupné v súlade so štandardmi prístupnosti webových stránok verejnej správy.

Prehlásenie o ochrane súkromia

Za účelom neustáleho zlepšenia obsahu a použiteľnosti webových stránok Obecný úrad automaticky zhromažďuje od svojich užívateľov niekoľko kategórií informácií. Tieto informácie obsahujú:

  1. IP (Internet Protocol) adresu užívateľov a poskytovateľa internetového pripojenia alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelenú IP adresu.
  2. Plné doménové meno užívateľovho poskytovateľa internetového pripojenia alebo užívateľovho počítača, pokiaľ má priamo pridelené doménové meno.
  3. Dátum a čas, kedy užívateľ navštívil stránky.
  4. Webové stránky, ktoré boli navštívené v rámci portálu, rovnako ako aj použité aplikácie, formuláre a údaje o formulároch.

Obecný úrad používa spomínané informácie, aby identifikovalo výkonnostné potreby webového portálu, zaistilo kompatibilitu s technológiou používanou návštevníkmi webu, zlepšilo výsledky vyhľadávania informácií a všeobecne doplnilo a vylepšilo služby, ktoré sa poskytujú oficiálnej internetovej stránke obce.

Všeobecné dáta (iné než osobné) sú zoskupované pre účely sledovania použiteľnosti, výkonu a účinnosti stránok. Prieskumy slúžia k zlepšeniu služieb zákazníkov, použiteľnosti a obsahu webových stránok.

Obecný úrad nezhromažďuje dáta pre komerčné alebo obchodné účely. Obecný úrad nepredáva, neprenajíma a ani žiadnym spôsobom neposkytuje zhromaždené údaje nikomu inému pre komerčné alebo obchodné účely.

Informácie poskytované webovému portálu

Pri návšteve, používaní a práci na web stránke ivankaprinitre.sk, môže užívateľ dobrovoľne podať obci informácie, okrem iného elektronickou poštou (e-mailom), vyplnením a podaním elektronického formuláru, alebo používaním portálu. Takto dobrovoľne podané informácie sú uložené v bezpečnom prostredí a budú použité obecným úradom pri plnení povinností a/alebo záväzkov ku svojim občanom.

Účely, pre ktoré môžu byť použité dobrovoľne podané informácie, zahŕňajú napríklad nasledovné:

– uľahčenie zodpovedania žiadosti o informácie, ktoré nie sú dostupné na ivankaprinitre.sk,

– uľahčenie riešenie problému, ktorý bol ohlásený obci prostredníctvom ivankaprinitre.sk,

– vedenie zoznamu strán zainteresovaných v určitej problematike a aspektu života v obci, pri ktorých obec v budúcnosti predpokladá zverejňovanie ďalších informácií.

Zverejnenie takejto informácie na základe žiadosti vznesenej podľa práva o slobode informácií alebo súdneho príkazu, pokiaľ táto informácia nie je právne chránená.

Obecný úrad tretej strane neprenajme, nepredá ani si s treťou stranou nevymení osobné údaje užívateľov (t.j. údaje ako meno, adresu, telefónne číslo, e-mail atď., ktoré identifikujú užívateľa ako konkrétnu osobu) bez výslovného súhlasu užívateľa. Pokiaľ si užívateľ ivankaprinitre.sk zvolil zasielanie bližších informácií od obce, ivankaprinitre.sk mu bude zasielať iba informácie z vybraných kategórií. Pokiaľ ivankaprinitre.sk pošle užívateľovi elektronický mail (e-mail), taký e-mail nie je dôverný, a je vo svojej podstate identický s informáciami všeobecne dostupnými verejnosti.

Zabezpečenie/bezpečnosť

V určitých prípadoch má užívateľ možnosť získať či vytvoriť si heslo pre prístup alebo podanie osobných informácií. Heslo by nemalo byť nikomu poskytnuté a obecný úrad nikdy nepožiada užívateľa o heslo v telefonickom rozhovore, faxom, e-mailom alebo v inej neštandardnej forme komunikácie. Hneď ako užívateľ ukončí aplikáciu alebo aplikáciu chránenú heslom, mal by príslušnú stránku opustiť. Ak je pre prístup k spomenutým, heslom chráneným stránkam, používaný prehliadač na verejne prístupnom zariadení alebo zariadenie je vo verejne prístupnej sieti, užívateľ by mal zatvoriť celý prehliadač a pokiaľ je to možné, prečistiť všetky dočasné vyrovnávajúce pamäte alebo iné miesta, kde by toto heslo mohlo byť uložené. Obecný úrad odporúča v takýchto prípadoch používanie privátneho alebo inkognito režimu prehliadačov.

S cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu či prezradeniu, v snahe udržať presnosť údajov a zaistiť vhodné využitie informácií, boli zavedené odpovedajúce fyzické, elektronické a riadiace procedúry, ktoré chránia a zabezpečujú zhromažďované informácie.

Cookie

Webovské stránky obce vo všeobecnosti nepoužívajú „trvalé“ súbory cookie. „Cookies“ sú malé dátové súbory alebo položky vo väčších súboroch, ktoré sa využívajú pre rozlíšenie návštevníkov webových stránok a zisteniu informácií behom mnohonásobných návštev stránok. Obecný úrad na stránke používa „Dočasné“ súbory cookie na niektorých častiach ivankaprinitre.sk a tieto dočasné súbory cookies po ukončení práce a uzavretia prehliadača nezostávajú uložené na disku počítača. Pokiaľ sa užívateľ zaregistruje na portále ivankaprnitre.sk použije trvalý súbor cookie pre uľahčenie vytvorenie takéhoto zaregistrovaného prístupu.

Používanie cookies je štandardná prax medzi internetovými stránkami. Väčšina internetových prehliadačov súbory cookie prijíma automaticky, ale obvykle môžete nastavením preferencií prehliadača súbory cookie odmietnuť alebo môžete selektívne prijímať iba niektoré z nich. Pokiaľ užívateľ príjem súborov cookie vypne, môže sa stať, že pre neho nebudú niektoré funkcie na stránkach ivankaprinitre.sk dostupné a niektoré webové stránky sa v takom prípade nemusia správne zobrazovať.

Deti

Žiadne aplikácie na stránke ivankaprinitre.sk špecificky nevyžadujú informácie od neplnoletých ani sa nesnažia zistiť, či je návštevník neplnoletý. Keďže takéto informácie nebudú špecificky identifikované ako informácie od neplnoletých, užívatelia ivankaprinitre.sk by si mali byť vedomí, že sa s osobnými informáciami podanými ivankaprinitre.sk neplnoletými bude zachádzať rovnakým spôsobom, ako s informáciami podanými dospelými osobami.

Obec Ivanka pri Nitre pevne verí, že dozor rodičov je dôležitý faktor pri používaní internetu neplnoletými. Preto obec žiada rodičov, aby pomáhali a radili svojím deťom, pokiaľ majú poskytnúť akékoľvek osobné informácie online. Obec ďalej požaduje, aby deti žiadali povolenie rodičov, skôr než poskytnú akékoľvek informácie online. Užitočné informácie môžete získať na stránke www.zodpovedne.sk.

Tretie strany

Odkazy na webové servery tretích strán, ktoré môžu byť obsiahnuté na webovom portáli ivankaprinitre.sk, sú uvádzané len pre pohodlie užívateľov stránky. Ak tieto odkazy využijete, opustíte tým web stránku obce Ivanka pri Nitre. Obec Ivanka pri Nitre neskúma tieto webové stránky tretích strán ani ich zásady ochrany súkromia, ktoré sa môžu líšiť od prístupu obce Ivanka pri Nitre. Webové stránky tretích strán nepodliehajú schváleniu obecným úradom Ivanka pri Nitre a obec Ivanka pri Nitre nerobí ohľadom týchto serverov žiadne prehlásenia a za obsah týchto stránok nemôže byť zodpovedná. Na osobné údaje, ktoré sa rozhodnete poskytnúť prostredníctvom stránok nesúvisiacich tretích strán, sa nevzťahuje toto Prehlásenie o ochrane súkromia. Pred zadaním osobných údajov vám odporúčame prečítať si zásady ochrany súkromia danej organizácie.

Správca obsahu a prevádzkovateľ

Správcom obsahu webového sídla www.ivankaprinitre.sk je:

Obecný úrad Ivanka pri Nitre
Sídlo: Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre
Štatutárny orgán: Ing. Jana Maršálková, starostka obce
IČO: 31827004
Telefón: 037/ 6564 582
E-mail: obec@ivankaprinitre.sk

Technickým prevádzkovateľom webového sídla www.ivankaprinitre.sk je:

Chillix – reklamné štúdio
Sídlo: Novozámocká 134, Nitra
Web: www.chillix.sk
E-mail: chillix@chillix.sk