Pokladňa, správa daní a poplatkov

Možnosti platenia miestnych daní a poplatkov: Úhrada správnych poplatkov, Daň za psa, Poplatok za komunálny odpad - Fyzické osoby, Poplatok za komumálny odpad - Právnické osoby, Daň z nehnuteľností.

Možnosti platenia miestnych daní a poplatkov:

 • Daň za psa
 • Daň z nehnuteľností
 • Poplatok za komunálny odpad – Fyzické osoby
 • Poplatok za komumálny odpad – Právnické osoby

Evidencia psov

Každý držiteľ psa na území obce Ivanka pri Nitre je povinný prihlásiť / odhlásiť psa do / z evidencie.
Potrebné doklady: Daňové priznanie k dani za psa, Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie, Občiansky preukaz držiteľa psa
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: platí sa v pokladni OcÚ

 

Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby, byty)

Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia, pričom daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie
do 31.01. bežného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú
v priebehu zdaňovacieho obdobia sa až na výnimky neprihliada.

Predmet dane, daňovníka, sadzbu dane, vznik a zánik daňovej povinnosti, splatnosť dane a daňové úľavy vymedzuje VZN
obce Ivanka pri Nitre. Ak daňovník spĺňa podmienky na úľavu – zníženie dane z nehnuteľností je povinný si ju uplatniť v lehote
na podanie daňového priznania, t.j. do 31. januára príslušného roka.

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Potrebné doklady:

 • Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
 • Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti
 • Občiansky preukaz

Daň z pozemkov:

 • doklad preukazujúci nadobudnutie vlastníctva, povolenie stavby alebo prenájom pozemku (kúpno-predajná zmluva, stavebné povolenie)

Daň zo stavieb:

 • doklad preukazujúci nadobudnutie, vlastníctvo stavby (pri novostavbe kolaudačné rozhodnutie, fotokópia prvej strany zmluvy s vyznačením rozhodnutia o vklade do katastra)

Daň z bytov:

 • doklad preukazujúci vlastníctvo bytu (kúpno-predajná zmluva, darovacia zmluva)

 

Dokumenty na stiahnutie

 

 

Žiadosť na zníženie poplatku za odpad:  Ziadost o vratenie poplatku za odpady

 • Title

  Click here to change this text