Sociálne služby a dávky v hmotnej núdzi

Dávky v hmotnej núdzi, donáška obedov, aktivačná činnosť, posudková činnosť

Poskytovanie sociálnych služieb

Obec Ivanka pri Nitre rozhoduje o odkázanosti na sociálnu službu:
  • v zariadení pre seniorov
  • v zariadení opatrovateľskej služby
  • v dennom stacionári
  • opatrovateľskú službu
  • prepravnú službu

Potrebné doklady:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – pdf

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – docx

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie SS – opatrovateľská služba

 

Donáška obedov

Služba poskytovanie donášky obedov ľuďom vo vyššom veku, s vážnymi zdravotnými problémami
a ťažko zdravotne postihnutým bola schválená na zasadnutí OZ dňa 2.9.2009 uznesením č. 67/2009-OZ.

Služba donášky obedov je určená pre ľudí vo vyššom veku, ktorí majú vážne zdravotné problémy
a pre ťažko zdravotne postihnutých. Poskytuje sa na základe písomnej žiadosti (Žiadosť o poskytnutie donášky obedov)

 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Obec môže svojim občanom poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi z rozpočtu obce.

Podať žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi (žiadosť dostanete na Obecnom úrade) môže občan vtedy,
ak príjem občana a s ním spoločne posudzovaných osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje
životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť
alebo zvýšiť vlastným pričinením.

O poskytnutí dávky rozhoduje starosta obce na základe odporúčania Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva.
Pri určovaní výšky dávky sa prihliada na objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie pomoci
v hmotnej núdzi v rozpočte obce schválenom Obecným zastupiteľstvom v Ivanke pri Nitre na príslušný kalendárny rok.

Žiadosť o jednorázovú dávku v hmotnej nudzi

 

Aktivačná činnosť

Obec Ivanka pri Nitre sa opakovane zapája do projektu s názvom: „Aktivácia uchádzačov o zamestnanie“. Cieľom tohto projektu je vybudovať nástroj na efektívne a účelné preklenutie obdobia, po ktoré je uchádzač o zamestnanie v evidencii nezamestnaných. Zároveň však aj vybudovať nástroj na podporu udržania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Jej alternatívou pre uchádzačov o zamestnanie poberajúcich dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke je vykonávanie menších obecných služieb organizovaných obcou (§ 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Za odpracovanie 20 hodín v týždni im Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatí k základnej dávke v hmotnej núdzi aj aktivačný príspevok vo výške 63,07 €.
Od 1.4.2012 je u nás na tieto práce zaradených 6 uchádzačov o zamestnanie, ktorý sa starajú o poriadok a čistotu v našej obci. Pracovníci pri vykonávaní menších obecných služieb organizovaných obcou sa budú podieľať na čistení verejných priestranstiev a na úprave verejnej zelene v našej obci.

 

Prehľad kompetencií obce v sociálnej oblasti

Kompetencie vyplývajúce zo zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

a) vypracovávanie komunitného plánu sociálnych služieb pre obec (podklad pre PHSR),
b) utváranie podmienok na  podporu komunitného rozvoja,
c) správne konanie o:
1. odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu a odkázanosti na prepravnú službu,
2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
4. povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť
d) vyhotovovanie sociálnych posudkov a posudkov o odkázanosti na sociálnu službu, zabezpečenie posudku od posudkového lekára obce, vyhotovovanie rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.
e) zabezpečenie poskytovania:
1. sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre,
2. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
3. opatrovateľskej služby,
4. prepravnej služby,
5. odľahčovacej služby,
f) poskytovanie základného sociálneho poradenstva,
g) poskytovanie odborného sociálneho poradenstva,
h) príprava podkladov k uzatváraniu zmluvy:
1. o poskytovaní sociálnej služby,
2. o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
3. o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov s inou obcou, alebo s iným poskytovateľom sociálnej služby,ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný vyšší územný celok,
4. o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom sociálnej služby podľa
i) spolupôsobenie pri zriaďovaní, zakladaní a kontrolovaní nocľahárne, nízkoprahového denného centra, nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu, zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby a denného stacionára,
j) spolupôsobenie a príprava podkladov k úhrade ekonomicky oprávnených nákladov inej obci alebo inému vyššiemu územnému celku, ktorí poskytujú sociálne služby pre obyvateľov obce,
k) spolupôsobenie a príprava podkladov pre poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
l) vedenie evidencie:
1. posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
2. rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu,
3. prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
m) vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
n) poskytovanie štatistických údajov z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,
o) zabezpečenie uhradenia poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (lekárske nálezy, lekárske posudky).

Kompetencie vyplývajúce zo zákona o sociálnoprávnej ochrane a o sociálnej kuratele číslo 305/ 2005 Z.z. v znení neskorších predpisov:

a) vykonávanie opatrení zameraných na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb,
b) organizovanie:
1. výchovných programov, alebo sociálnych programov pre deti, ktorým bolo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo     súdom uložené výchovné opatrenie,
2. programov na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým osobám a rodinám,
3. resocializačných programov,
c) spolupôsobenie:
1. pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
2. pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu, a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom,
3. pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou,
d) zabezpečenie poskytovania:
1. rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na dopravu do zariadenia,
2. informácií fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť,
3. štatistických údajov z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej  kurately na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,
e) poskytovanie pomoci:
1. dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin,
2. dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných fyzických osôb,
3. na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestené v  zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia,
4. mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti a ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania,
f) poskytovanie súčinnosti:
1. štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účel vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
2. zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého,
g) utváranie podmienok na prácu s komunitou,
h) vyhľadávanie fyzických osôb, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti,
i) vyjadrovanie sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a jej rodiny,
j) vedenie evidencie detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
k) pravidelné zasielanie hlásenia o nedbalej školskej dochádzke s počtom vymeškaných hodín v spolupráci so Základnou školou na odd. sociálnoprávnej ochrany a kurately UPSVaR

Kompetencie obce vyplývajúce zo zákona o pomoci v hmotnej núdzi č. 599/2003Z.z. v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zo zákonov o štátnych sociálnych dávkach:

a) poskytovanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
b) vykonávanie poradenstva pri zabezpečovaní základných životných podmienok a pri pomoci
v hmotnej núdzi
c) zabezpečovanie výkonu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi
d) zabezpečovanie dotácií na stravu, školské potreby pre deti z rodín v hmotnej núdzi a nízkopríjmových rodín (pre ZŠ a MŠ)

Kompetencie vyplývajúce zo zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o doplnení niektorých zákonov:

a) Absolventská prax
b) Aktivačná činnosť resp. Menšie obecné práce (podľa zákona o Obecnom zriadení)
c) Národné projekty Úradu práce podporujúce miestnu a regionálnu zamestnanosť, či podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie.