Matrika, evidencia obyvateľov, domov a budov

Overovanie podpisov a listín, Evidencia a vydávanie rybárskych lístkov, Predaj vlastných poľnohospodárskych prebytkov, Súhlas s prevádzkovou dobou, Vyhlasovanie v miestnom rozhlase, Vydanie rodného listu, Vydanie sobášneho listu, Zmena mena a priezviska, Žiadosť o uzavretie manželstva, Doklad o pobyte, Vydanie úmrtného listu, Prihlasovanie na trvalý pobyt, prechodný pobyt, Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla

Matričný úrad v Ivanke pri Nitre

Obec Ivanka pri Nitre vedie matriku rodnú, sobášnu a úmrtnú – ako prenesený výkon štátnej správy. Matričný úrad v Ivanke pri Nitre prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, ale spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.

RODNÁ MATRIKA

Vydanie rodného listu novonarodenému dieťaťu

Narodenie dieťaťa sa zapíše na základe hlásenie o narodení , ktoré je  povinné zaslať Matričnému úradu zdravotnícke zariadenie a v prípade pôrodu v domácom prostredí je povinný to urobiť jeden z rodičov najneskôr do troch pracovných dní od pôrodu.

 • Rodný list  a žiadosť o príspevok pri narodení /uplatňuje sa na ÚPSVaR / prevezme:
  • ak sa dieťa narodilo z manželstva, rodný list musí prevziať otec dieťaťa, ktorý predloží k nahliadnutiu sobášny list a platný občiansky preukaz
  • ak sa dieťa/ ku ktorému nebolo určené otcovstvo pred narodením/  narodilo slobodnej matke ,rozvedenej – najmenej 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode  alebo vdove /  rodný list prevezme  matka dieťaťa, ktorá predloží k nahliadnutiu platný občiansky preukaz
  • ak sa narodilo dieťa, ku ktorému bolo určené otcovstvo pred narodením , rodný list prevezme otec dieťaťa, ktorý predloží platný občiansky preukaz

Správny poplatok :  bez poplatku  / prvé vydanie RL je  bez poplatku /

 • Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením
  • V prípade slobodnej matky,  rozvedenej / najmenej 300 dní od právoplatného rozsudku o rozvode / alebo vdovy,  je možné na matričnom úrade vykonať určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov pred narodením , v čase ak je už dieťa počaté alebo aj po narodení dieťaťa . Nevyhnutnosťou je prítomnosť oboch rodičov , ktorí predložia platné občianske preukazy, rozvedená matka predloží právoplatný rozsudok o rozvode a vdova úmrtný list manžela.  V prípade , že jeden z rodičov alebo obaja sú cudzí štátni občania, ktorí neovládajú slovenský jazyk, je  potrebná aj prítomnosť  tlmočníka.

Správny poplatok:  bez poplatku

SOBÁŠNA MATRIKA

Do knihy manželstiev vedenej matričným úradom sa zapisujú civilné aj cirkevné sobáše uzavreté v matričnom obvode Ivanka pri Nitre.

Uzavretie manželstva civilnou  formou

Žiadosť o uzavretie manželstva/ tlačivo MV SR je k dispozícii na matričnom úrade/ snúbenci  vypíšu a podpíšu pred matrikárkou najmenej 7 dní pred uzavretím manželstva. Žiadosť sa podáva na príslušnom matričnom úrade, podľa trvalého pobytu  jedného zo snúbencom .  Ak chcú snúbenci uzavrieť manželstvo na inom matričnom úrade/ kde nemajú ani jeden trvalý pobyt / ,  požiadajú o vydanie povolenia .

Čo je potrebné predložiť:

 • Uzavretie manželstva medzi občanmi SR ak má aspoň jeden snúbenec trvalý pobyt  v matričnom obvode Nitra
  • rodný list
  • platný občiansky preukaz
  • právoplatný rozsudok o rozvode / v prípade rozvedeného snúbenca /
  • úmrtný list manžela/ky / v prípade vdovca/ vdovy /
  • v prípade neplnoletej osoby, staršej ako 16 rokov, alebo osoby , ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená , je treba predložiť právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Ak je uzavretie manželstva  v úradne určenej miestnosti a v určenej dobe nevyberá sa žiadny poplatok.


 • Uzavretie manželstva medzi občanmi SR  ak chcú uzavrieť sobáš mimo svojho trvalého pobytu
  • rodný list
  • platný občiansky preukaz
  • právoplatný rozsudok o rozvode / v prípade rozvedeného snúbenca /
  • úmrtný list manžela/ky / v prípade vdovca/vdovy /
  • v prípade neplnoletej osoby, staršej ako 16 rokov, alebo osoby , ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená , je treba predložiť právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo
  • povolenie pre matričný úrad, kde sa bude manželstvo uzatvárať

Žiadosť o uzavretie manželstva aj povolenie na uzavretie sobáša na inom matričnom úrade sa vybavuje na matrike v mieste trvalého pobytu jedného zo snúbencov.  Žiadosť musí byť podaná aspoň 7 dní pred uzavretím sobáša.


 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

Cudzinec pred uzavretím manželstva je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • platný preukaz totožnosti
 • doklad o osobnom stave / nesmie byť starší ako 6 mesiacov odo dňa vydania /
 • doklad o pobyte
 • doklad o štátnom občianstve
 • právoplatný rozsudok o rozvode / u rozvedeného snúbenca /
 • úmrtný list manžela/ky / u vdovca/vdovy /

Ak  medzinárodná zmluva vyžaduje vyššie overenia dokladov, musia mať  všetky doklady príslušné overenia / Apostille, superlegalizáciu /. Všetky doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka na území SR. / okrem českých dokladov /.  Ak snúbenec – cudzinec neovláda slovenský jazyk , je potrebný pri uzavretí manželstva tlmočník.


 • Uzavretie manželstva medzi dvomi cudzincami

Platí to isté , ako pri uzavretí manželstva medzi občanom SR a cudzincom. Matričný úrad vydá po uzavretí manželstva sobášny list

Správny poplatok:  bez poplatku / prvé vydanie SL bez poplatku /


 • Uzavretie manželstva cirkevnou formou

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade podľa sídla kostola alebo náboženskej spoločnosti, kde bude sobáš uzavretý. Platia tie isté doklady ako pri uzavretí manželstva civilnou formou. Orgán cirkvi, pred ktorou sa manželstvo uzavrelo, je povinný doručiť Zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní matričnému úradu, ktorý vykoná zápis do knihy manželstiev a vydá sobášny list.


Správne poplatky za sobáše podľa  zákona 145/1995 Z.z. o poplatkoch – položka 18

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,- eur
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20, – eur
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,- eur
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,- eur
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami 35,- eur
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,- eur
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,- eur
h) Uzavretie manželstva , ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200,- eur

Správne poplatky sa vyberajú na matričnom úrade v hotovosti.


Prijatie predošlého priezviska  po rozvode manželstva.

Ten z manželov, ktorý prijal pri sobáši priezvisko druhého manžela, môže po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode  do 90 dní oznámiť matričnému úradu, kde je manželstvo zapísané, že prijíma svoje predošlé priezvisko. Matričný úrad vydá potvrdenie o prijatí predošlého priezviska.

Správny poplatok :  5, – eur za potvrdenie

 

Na stiahnutie

ÚMRTNÁ MATRIKA

Do knihy úmrtí vedenej matričným úradom Ivanka pri Nitre sa zapisujú úmrtia, ktoré nastali na území obce Ivanka pri Nitre. Pozostalí vybavia úmrtie priamo na matrike, alebo prostredníctvom pohrebnej služby , ktorú splnomocnili na tento úkon.

 • Čo je potrebné predložiť:
  • list o prehliadke mŕtveho 3 kusy / dva ostávajú na matrike a jeden matrika potvrdí a vráti pozostalým /
  • občiansky preukaz zomretého / u cudzinca pas/
  • splnomocnenie vybavovateľa pre pohrebnú službu
  • občiansky preukaz vybavovateľa / v prípade osobného vybavenia pozostalých na matrike /

Matričný úrad vydá úmrtný list a žiadosť o príspevok pri úmrtí / uplatňuje sa na ÚPSVaR /

Správny poplatok: bez poplatku / prvé vydanie UL bez poplatku /

ZMENA MENA A PRIEZVISKA

Matričný úrad povolí zmenu mena a priezviska v zmysle § 2a), 2b), 2c) a §7 zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku ,  ak je matričná udalosť zapísaná v knihe narodení alebo v knihe manželstiev vedenej matričným úradom Nitra v týchto prípadoch:

 • Zmenu cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent a naopak
 • Zmenu mena dieťaťa po právoplatnom osvojení
 • Zmenu mena z dôvodu zmeny pohlavia
 • Zmenu priezviska po rozvode manželstva do troch mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva na priezvisko s ktorým osoba vstupovala do manželstva
 • Zmena priezviska po nadobudnutí plnoletosti, spočívajúca v používaní jedného z dvoch alebo viacerých priezvisk
 • Zmena priezviska spočívajúca v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania
 • Zmena priezviska spočívajúca v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu
 • Zmena priezviska dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
 • Zmena priezviska z dôvodu zmeny pohlavia
 • Zmena priezviska maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení
 • Zmena priezviska maloletého dieťaťa , ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela

Na zmenu mena a priezviska osoby staršej ako 15 rokov je potrebný jej písomný súhlas s úradne overeným podpisom.

Za maloleté dieťa podávajú žiadosť rodičia, alebo zákonný zástupca.

Na stiahnutie formulár: Zmena priezviska po rozvode

Ten komu nebolo určené druhé a tretie meno, si môže určiť druhé a tretie meno po nadobudnutí plnoletosti oznámením matričnému úradu. Maloletému môžu určiť druhé aj tretie meno zákonní zástupcovia.  Ten, komu bolo určené druhé alebo tretie meno , môže požiadať o ich zrušenie alebo zmenu poradia mien.  Takéto zmeny je možné vykonať v matrike, kde je narodenie zapísané len raz.

Správny poplatok: 5,- € za nový matričný doklad /  za samotné úkony  sa poplatok nevyberá /

VYDANIE DRUHOPISU MATRIČNÉHO DOKLADU (RODNÝ, SOBÁŠNY, ÚMRTNÝ LIST)

O úradný výpis (rodný, sobášny, úmrtný list) môže požiadať oprávnená osoba ktorýkoľvek matričný úrad, pripojený na informačný systém elektronickej matriky.

Matričný úrad vydá na základe žiadosti druhopis matričného dokladu, matričných udalostí zapísaných v matričných knihách vedených  matrikou Nitra na počkanie.

Môže vydať aj doklady, ak matričná udalosť nie je zapísaná v Nitre, prostredníctvom elektronickej matriky CISMA tak , že pošle avízo na príslušnú matriku. Takýto doklad nemusí byť vydaný na počkanie.

Poplatok za vydanie matričného dokladu: 5,- € v hotovosti

V prípade žiadosti zaslanej poštou aj prevodom na účet.

Poznámka: O vydanie matričného dokladu môže požiadať len oprávnená osoba, v zmysle § 18, zák. č. 154/1994 Z.z. o  matrikách .

Na základe nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/1191 s platnosťou od 16. 2. 2019 môže matrika vydať spolu s matričným dokladom , ktorý bude použití v niektorej  z krajín Európskej únie   aj viacjazyčný prekladový formulár.

Poplatok za viacjazyčný prekladový formulár5,- € v hotovosti

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY

Narodenie dieťaťa, uzavretie manželstva alebo úmrtie štátneho občana  SR, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky , ktorú vedie Ministerstvo vnútra SR.  Žiadosť o zápis sa vykoná prostredníctvom zastupiteľského úradu SR v zahraničí alebo priamo na matričnom úrade podľa trvalého alebo posledného trvalého pobytu slovenského občana na území SR.


Žiadateľ predloží:

 • Pri zápise narodenia:
  • originál alebo osvedčenú fotokópiu cudzozemského dokladu , ktorý je v prípade potreby vyššie overený  podľa medzinárodných zmlúv / Apostille, superlegalizácia /
  • všetky cudzozemské listiny / okrem listín vydaných v Českej republike / musia byť úradne preložené do slovenského jazyka na území SR súdnym prekladateľom /
  • doklad o štátnom občianstve – platný občiansky preukaz alebo pas rodiča / vydaný pred dátumom narodenia dieťaťa /, alebo listinu s  osvedčenie o štátnom občianstve pri udelení štátneho občianstva SR
  • sobášny list rodičov
  • u rozvedenej matky právoplatný rozsudok o rozvode
  • u ovdovelých – úmrtný list

Formulár na stiahnutie: Zápis o narodení

Doklady vydané v členských štátoch Európskej únie po 16.2.2019 nemusia byť apostillované / ak to medzinárodná zmluva vyžadovala / a ak majú  priložený viacjazyčný prekladový formulár vydaný úradom v cudzine nie je potrebný úradný preklad na slovensku.

Správny poplatok10,- € v hotovosti


 • Pri zápise uzavretia manželstva:
  • originál alebo osvedčenú fotokópiu cudzozemského dokladu , ktorý je v prípade potreby vyššie overený  podľa medzinárodných zmlúv / Apostille, superlegalizácia /
  • všetky cudzozemské listiny / okrem listín vydaných v Českej republike / musia byť úradne preložené do slovenského jazyka na území SR súdnym prekladateľom /
  • doklad o štátnom občianstve – platný občiansky preukaz alebo pas, alebo listinu a osvedčenie o štátnom občianstve / pri udelení štátneho  občianstva SR /
  • sobášny list slovenských občanov
  • u rozvedených štátnych občanov SR právoplatný rozsudok o rozvode
  • u ovdovelých – úmrtný list manžela/ky

Formulár na stiahnutie: Zápis o uzavretí manželstva

Doklady vydané v členských štátoch Európskej únie po 16.2.2019 nemusia byť apostillované / ak to medzinárodná zmluva vyžadovala / a ak majú  priložený viacjazyčný prekladový formulár vydaný úradom v cudzine nie je potrebný úradný preklad na slovensku .

Správny poplatok10,- € v hotovosti


 • Pri zápise úmrtia:
  • originál alebo osvedčenú fotokópiu cudzozemského dokladu , ktorý je v prípade potreby vyššie overený  podľa medzinárodných zmlúv / Apostille, superlegalizácia/
  • všetky cudzozemské listiny / okrem listín vydaných v Českej republike/ musia byť úradne preložené do slovenského jazyka na území SR súdnym prekladateľom
  • doklad o štátnom občianstve – platný občiansky preukaz alebo pas zomretého  alebo potvrdenie o štátnom občianstve

Formulár na stiahnutie: Zápis o úmrtí

Doklady vydané v členských štátoch Európskej únie po 16.2.2019 nemusia byť apostillované / ak to medzinárodná zmluva vyžadovala / a ak majú  priložený viacjazyčný prekladový formulár vydaný úradom v cudzine nie je potrebný úradný preklad na slovensku .

Správny poplatok10,- € v hotovosti

 

OSVEDČOVANIE PODPISOV NA LISTINE A FOTOKÓPIE LISTINY

a/ osvedčovanie podpisu
-vyžaduje sa fyzická prítomnosť osoby, ktorej podpis má byť osvedčený, občan svoju totožnosť preukazuje občianskym preukazom, cestovným dokladom,

b/ osvedčenie fotokópie listiny
treba originál a fotokópiu listiny

Upozorňujeme, že osvedčenie sa nevykoná:
-ak ide o listiny, ktoré majú byť použité v cudzine a cudzojazyčné listiny
-odpisy alebo kópie občianskych preukazov a obdobných preukazov
-ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
-ak sa odpis alebo kópia nezhoduje s predloženou listinou
-ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné posúdenie / napr. mapy, geodetické plány/