Správa cintorínov

Evidencia zmlúv na hrobové miesta, povolenie vstupu na cintorín, povolenie na pochovanie

V obci Ivanka pri Nitre sa nachádzajú dva cintoríny:

  • Cintorín Ivanka je umiestnený pri farskom kostole sv. Martina, jeho rozloha je 18 155 m2. Počet hrobových miest 845.
  • Cintorín Gergeľová je umiestnený pri farskom kostole sv. Benedikta, jeho rozloha je 7 790 m2. Počet hrobových miest je 406.

Prenajímateľom hrobového miesta na oboch cintorínoch je obec Ivanka pri Nitre. Nájomcom hrobového miesta je príbuzní zomrelého, alebo dedič zomrelého.

Obec oznamuje nájomcom hrobového miesta, že v zmysle zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z.z. sú nájomci povinní uzatvoriť nájomné zmluvy na hrobové miesta s prenajímateľom.

V súčasnosti sa vytvára nová elektronická evidencia hrobových miest na základe ktorej sa na obecnom úrade uzatvárajú zmluvy na nájom hrobového miesta, kontroluje sa výber poplatkov za nájom hrobových miest.
Postupne budú na cintorínoch označené poradovým číslom všetky hrobové miesta, s upozornením budú vyznačené hrobové miesta za ktoré nie je doposiaľ nájom zaplatený, alebo tie, na ktoré doposiaľ nie je uzatvorená nájomná zmluva.

Plány cintorínov: