Ing. Peter Kolník

Hlavný kontrolór

Za hlavného kontrolóra obce bol Obecným zastupiteľstvom na svojom zasadnutí dňa 19.12.2017 - uznesením č.102/2017 schválený Ing. Peter Kolník. Začiatkok výkonu funkcie: 01.01.2018 na obdobie výkonu funkcie: 6 rokov a 30 % pracovný úväzok zákonom stanoveného fondu pracovného času.