Kategória: Úradná tabuľa

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa
Ako postupovať pri ubytovaní občanov z Ukrajiny
Článok

Ako postupovať pri ubytovaní občanov z Ukrajiny

Ako postupovať pri ubytovaní občanov z Ukrajiny Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine a s ňou súvisiacu utečeneckú krízu by sme Vám chceli priniesť stručné zhrnutie ako postupovať v prípade, ak ste sa rozhodli poskytnúť ubytovanie občanom Ukrajiny: Rovnako ako ostatným, aj samosprávam vyplývajú z tejto situácie rôzne povinnosti. Jednou z nich je aj povinnosť denne nahlasovať počty ubytovaných vojnových utečencov...

Článok

Zámer predaja majetku

Obec Ivanka pri Nitre v súlade s ustanovením § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: parc. č. C KN 1824/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2, v k. ú. Ivanka pri Nitre za cenu 100,00 €....

  • 1
  • 2
  • 7