Author: ivanka

Úvod / ivanka
Prerušenie distribúcie elektriny 27.05.2024
Článok

Prerušenie distribúcie elektriny 27.05.2024

Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 27.05.2024 v čase od 07:30 hod. do 15:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice: CES NOVOZÁMOCKÁ č. 22,227,229/A,231,233,290,292,294 HORNOCINTORÍNSKA č. 1,3,5,7,9,11,13,15,17,17/VE,21/A MATEJA TUČKU č. 1,2,3,4,5,5/ZA,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,19/PR,19/ZA,20,21,24,26,1961 ÁBELOVA č. 1,2,4,6,8,10,12,12/VE,14,16,16/ZA,16A,18,20,22 Z dôvodu, že plánovaná práca postihne...

Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne
Článok

Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne

Geodetický a kartografický ústav Bratislava oznamuje, že bude prebiehať v našej obci v mesiaci máj miestne prešetrovanie objektov ZBGIS terénnymi pracovníkmi. Terénny pracovník je poverený zisťovať vlastnosti objektov ZBGIS v teréne, ktoré nie je možné zistiť inými metódami a zároveň vykonáva kontrolu už zozbieraných údajov. Terénny pracovník neprešetruje žiadne vlastnícke vzťahy ani nič súvisiace s katastrom nehnuteľností.   Podľa §...

Voľby do Európskeho parlamentu – zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Článok

Voľby do Európskeho parlamentu – zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Ivanka pri Nitre v súlade s harmonogramom zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky v roku 2024 zverejňuje: e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:      obec@ivankaprinitre.sk   Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb t.j. 24. apríla 2024. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho...

Voľby prezidenta SR 2024 – Výsledky 2. kolo
Článok

Voľby prezidenta SR 2024 – Výsledky 2. kolo

Prehľad výsledkov 2. kola volieb prezidenta SR v obci Ivanka pri Nitre: Počet voličov zapísaných v zozname voličov v obci: 2469 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní v obci: 1661 Počet voličov, ktorí odovzdali obálku v obci: 1661 Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 1654   Počet odovzdaných hlasov a počet hlasov v...