Voľby do Európskeho parlamentu – zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Voľby do Európskeho parlamentu – zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Voľby do Európskeho parlamentu – zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Ivanka pri Nitre v súlade s harmonogramom zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky v roku 2024 zverejňuje:

e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:      obec@ivankaprinitre.sk

 

Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb t.j. 24. apríla 2024.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
  • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená na adresu: Obecný úrad, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre najneskôr do 20. mája 2024.
  • elektronicky (e-mailom) na adresu obec@ivankaprinitre.sk – doručená najneskôr do mája 2024
  • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom – najneskôr 7. júna 2024

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?volby-ep