Návrh VZN 3/2022 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Ivanka pri Nitre v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Návrh VZN 3/2022 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Ivanka pri Nitre v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre
Návrh VZN 3/2022 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Ivanka pri Nitre v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

Návrh VZN 3-2022 o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Ivanka pri Nitre

Obecné zastupiteľstvo obce Ivanka pri Nitre vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 16 ods. 2, §28, §28a v nadväznosti na § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších predpisov, § 6 ods. 3 písm. b) a § 5 ods. 14, ods. 15, ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č. 3/2022

o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Nitre.

 

Článok I.

Úvodné ustanovenie

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“) určuje podmienky pre prijímanie detí na výchovu a vzdelávanie v materskej škole Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 95112 Ivanka pri Nitre , ktorej zriaďovateľom je obec Ivanka pri Nitre.

 

Článok II.

Pravidlá prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

Do materskej školy v Ivanke pri Nitre, Novozámocká 300, 95112 Ivanka pri Nitre (ďalej len materská škola) sa deti prijímajú na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka. Priebežné prijímanie detí počas školského roka je možné, ak to umožňujú kapacitné možnosti materskej školy s prihliadnutím na vek novoprijatých detí na predprimárne vzdelávanie.

 

Článok III.

Miesto a čas zápisu

 1. Riaditeľ/-ka materskej školy Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300, 95112 Ivanka pri Nitre po dohode so zriaďovateľom upresní konkrétny termín a miesto podávania žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok. Termín a miesto podávania žiadostí spolu s podmienkami prijímania deti sa zverejnia na budove školy, internetovej stránke školy, webovom sídle zriaďovateľa a informačnej tabuli obce najneskôr od 30. apríla do 31. mája príslušného kalendárneho roka.
 2. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva
  v čase od 1.mája do 31.mája.

 

 1. Riaditeľ/-ka školy spolu s termínom a miestom podania žiadostí zverejní na webovom sídle školy aj metodické odporúčania pre rodičov pri nástupe dieťaťa do materskej školy.

 

Článok IV.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

 1. Písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje údaje o povinnom očkovaní, možno doručiť materskej škole osobne, poštou alebo emailom.
 2. V prípade nedostatočného vyplnenia žiadosti a doloženia potrebných príloh, bude sa táto žiadosť považovať za neúplné podanie a zákonný zástupca bude vyzvaný o doplnenie potrebných údajov. Ak zákonný zástupca po vyzvaní nedoplní údaje a nedoloží potrebné prílohy, takáto žiadosť bude vyradená zo zoznamu žiadateľov.
 3. V prípade, ak zákonný zástupca žiada o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, tak ďalšími povinnými prílohami ku žiadosti sú:
 4. a) originál alebo úradne overená kópia poradenského zariadenia,
 5. b) originál alebo úradne overená kópia vyjadrenia príslušného odborného lekára.
 6. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie musia podpísať obaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

 

Článok V.

Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

 1. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.
 2. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt („spádová materská škola“). Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj
  v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.
 3. Dieťa, ktoré navštevuje materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole.
 4. Pri záujme o prijatie, ktorý prekračuje kapacitu materskej školy, riaditeľ/-ka školy určuje na prednostné prijatie detí nasledovné podmienky:
 5. a) deti plniace povinné predprimárne vzdelávania s trvalým pobytom v obci Ivanka pri Nitre,
 6. b) trvalý pobyt aspoň jedného zákonného zástupcu v obci Ivanka pri Nitre,

 

 1. c) nástup do MŠ k začiatku školského roka a spravidla po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa
  k tomuto termínu,
 2. d) súrodenec už prijatého dieťaťa, ktoré spĺňa podmienku v bode 4 písmeno c).
 3. Prijímanie detí do MŠ sa bude realizovať podľa poradovníka, ktorý sa vytvorí zoradením prihlášok podľa dátumu narodenia dieťaťa a zohľadnením podmienok uvedených v bode 4.

 

Článok VI.

Rozhodovanie o prijatí dieťaťa do materskej školy

 1. O prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie rozhoduje riaditeľ/-ka materskej školy:
 2. a) na základe žiadosti zákonných zástupcov, alebo zástupcu zariadenia spolu s potvrdením
  o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorá obsahuje aj údaj
  o povinnom očkovaní dieťaťa. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti o prijatie sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 3. b) pre nasledujúci školský rok, prijíma deti od troch rokov veku, výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ak sú na to v MŠ vytvorené vhodné podmienky.
 4. c) v prípade uvoľnenia miesta počas školského roka a kapacitných možnosti materskej školy rozhodne riaditeľ/-ka školy aj v priebehu školského roka o prijatí dieťaťa.
 5. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ/-ka školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva
  a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonných zástupcov, alebo zástupcu zariadenia.
 6. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa, alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti
  a dorast.
 7. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ/-ka po prerokovaní so zákonnými zástupcami rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.
 8. Riaditeľ/-ka školy rozhoduje o prijatí dieťaťa do materskej školy spravidla najneskôr
  do 15. júna príslušného kalendárneho roka.
 9. Riaditeľ/-ka rozhoduje aj o prijatí dieťaťa na tzv. adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt najdlhšie na 3 mesiace.
 10. Na rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy sa nevzťahuje zákon
  o správnom konaní.

 

Článok VII.

Spádová materská škola

Materská škola, Novozámocká 300 v Ivanke pri Nitre, ktorej zriaďovateľom je obec Ivanka pri Nitre je spádová materská škola pre deti s trvalým pobytom v obci Ivanka pri Nitre.

 

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy neupravené týmto VZN sa upravujú príslušnými ustanoveniami zákona Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušnými ustanoveniami ostatných súvisiacich platných právnych predpisov.
 2. Toto VZN č. 3/2022 bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v obci Ivanka pri Nitre dňa…………. 2022 uznesením č. ……../2022/OZ a nadobúda účinnosť 15. dňom
  od vyvesenia VZN na úradnej tabuli.