Návrh VZN 4/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Návrh VZN 4/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
Návrh VZN 4/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Návrh VZN 4-2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Obecné zastupiteľstvo v Ivanka pri Nitre sa uznieslo v zmysle § 4 ods. 3 písm. i), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade so zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN alebo nariadenie).

 • 1

Základné ustanovenie 

 1. Toto VZN Obce Ivanka pri Nitre určuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce, povinnosti prevádzkovateľov obchodov a služieb pri určovaní času predaja v obchode a času prevádzky služieb v prevádzkarniach, kontrolu a sankcie za porušenie tohto VZN.
 1. Toto VZN sa vťahuje na všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré prevádzkujú na území obce Ivanka pri Nitre prevádzkarne obchodu a služieb.
 1. Toto VZN sa nevzťahuje na podnikateľskú činnosť vykonávanú na trhovisku obce Ivanka pri Nitre, ktorú upravuje VZN č. 3/2015 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste na území Obce Ivanka pri Nitre.
 1. Pri určovaní pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb obec Ivanka pri Nitre vychádza z maximálne pružnej doby tak, aby boli uspokojené potreby občanov obce a požiadavky podnikateľov.
 • 2

Základne pojmy 

 1. Prevádzkareň je priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť, na ktorú bolo príslušným stavebným úradom vydané právoplatne rozhodnutie o udelení užívania na obchod a služby.
 1. Podnikateľom je osoba, ktorá podniká na základe živnostenského zákona, zapísaná v obchodnom registri, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.
 1. Podnikateľom je fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu
 1. Prevádzkovateľ prevádzkarne je podnikateľ, ktorý v prevádzkarni vykonáva podnikateľskú činnosť predajom tovaru alebo poskytovaním služieb.
 1. Prevádzkový čas je čas predaja a čas poskytovania služieb v prevádzkarni.
 1. Nočný pokoj je čas od 22,00 h do 06,00 Ide o časový úsek vyhradený pre zabezpečenie zdravého a nerušeného nočného pokoja a odpočinku obyvateľov obce.
 1. Rušenie nočného pokoja je šírenie nadmerného hluku a vibrácii v nočnom čase.
 2. Za nočný čas sa pre účely tohto VZN považuje čas medzi 22,00 a 06,00 hod.
 3. Za šírenie nadmerného hluku sa pre účely tohto VZN považuje porušenie povinnosti a limitov stanovených osobitným predpisom¹.
 4. Hudobná produkcia je hudba, určená na počúvanie, tanečnú zábavu, diskotéku, reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, živa hudba alebo koncertné vystúpenie, spev a pod.
 5. Spoločenské podujatie, uzavretá spoločnosť je skupina osôb, ktorá sa oprávnene zdržuje v prevádzke na základe pozvania, povolenia alebo so súhlasom oprávnenej osoby (podnikateľ, prevádzkovateľ, poverená osoba), pričom nejde o verejne prístupnú akciu (napr. svadba, promócia, ples, školská zábava, zábava, kar, posedenia pri iných rôznych príležitostiach).
 • 3

Pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 1. V rámci podmienok zabezpečenia zásobovania a poskytovania služieb obyvateľom obce Ivanka pri Nitre sa určuje čas predaja v obchode a čas prevádzky služieb nasledovne:
 • Prevádzkarniam s maloobchodným a veľkoobchodným predajom tovaru v časovom rozmedzí od 00 hod. do 22.00 hod.
 • Prevádzkarniam poskytujúcim služby v časovom rozmedzí od 06,00 do 22,00 hod.
 • Prevádzkarniam poskytujúcim pohostinné služby na území obce v časovom rozmedzí od 06.00 do 22.00 hod.
 • V piatok a cez víkend v časovom rozmedzí od 06,00 do 24,00 hod.
 • V deň konania akcie s uzavretou spoločnosťou od 06,00 hod. do 24,00
 1. Prevádzkový čas všetkých prevádzkarni, obchodu a služieb na území obce Ivanka pri Nitre zo dňa 31.12. príslušného kalendárneho roka na 01.01. nasledujúceho kalendárneho roka a počas miestnych hodových slávností v obci je neobmedzený.
 1. V prípade konania hudobnej produkcie, spoločenského podujatia je prevádzkovateľ povinný písomne najneskôr 7 dní pred konaním podujatia požiadať o povolenie prostredníctvom podateľne Obecného úradu v Ivanka pri Nitre. V žiadosti uvedie miesto, dátum, čas a formu konania hudobnej produkcie, spoločenského podujatia resp. kontaktnú osobu, ktorá je zodpovedná za organizáciu podujatia jej adresu a telefónne číslo. (viď príloha č. 1 tohto VZN)
 1. Výnimky sa stanovujú individuálne na základe písomnej žiadosti, stanovujú sa zásadne vždy samostatne na jednotlivé Starosta obce je oprávnený udeliť výnimky.
 • 4

Povinnosti prevádzkovateľa obchodu a služieb 

 1. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby (ďalej aj ako „podnikateľ“) si sami určia čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkarne v súlade s ustanoveniami tohto VZN obce Ivanka pri Nitre a takto určený čas sú povinné dodržiavať.
 1. V záujme náležitej všeobecnej informovanosti a evidenčného prehľadu podnikateľov
  na území obce, čas predaja alebo prevádzkový čas prevádzkarne je podnikateľ povinný písomne oznámiť obci prostredníctvom Obecného úradu vo Ivanka pri Nitre najneskôr v deň začatia činnosti prevádzkarne, ktorý musí byť rozvrhnutý v súlade s § 3 tohto VZN. Písomné oznámenie musí obsahovať tieto údaje:

  • Obchodné meno, presne označenie podnikateľa,
  • IČO
  • Sídlo (právnická osoba), bydlisko (fyzická osoba oprávnená na podnikanie)
  • Názov a adresu prevádzkarne,
  • Čas predaja alebo prevádzkový čas, s vyznačením prestávok,
  • Predmet podnikateľskej činnosti a sortimentne zameranie v prevádzkarni
 1. Ak oznámenie prevádzkového času prevádzkarne nespĺňa ustanovenia tohto VZN, obec Ivanka pri Nitre písomne upozorní prevádzkovateľa, že pre jeho prevádzku je určený čas VZN, iný. Pričom nesúlad ním určeného prevádzkového času je obec oprávnená riešiť
  v správnom konaní . Zároveň ho obec oboznámi s podmienkami, ktoré musí nevyhnutne splniť pre určenie prevádzkového času podľa tohto VZN.
 1. Podnikateľ je povinný označiť svoju prevádzkareň na vhodnom a trvale viditeľnom mieste údajmi a to :
  • obchodné meno a sídlo
  • meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne
  • prevádzková dobu určená pre spotrebiteľa
  • kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide a ubytovacie zariadenie
 1. Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je podnikateľ povinný, na mieste kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň bude uzavretá dlhšie ako jeden deň.
 1. Pri zrušení prevádzkarne je podnikateľ, predajca povinný písomne informovať najneskôr sedem dní pre zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu a dátum zrušenia prevádzkarne. Predajca o tom zároveň písomne informuje Obec Ivanka pri Nitre prostredníctvom obecného úradu najneskôr 15 pracovných dní od jej zrušenia. Obec Ivanka pri Nitre je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.
 • 5

Dočasná úprava prevádzkovej doby z dôvodu konania v rozpore s VZN 

 1. V prípade nahláseného, alebo zisteného narušovania tohto VZN z dôvodu nedodržiavania určenej prevádzkovej doby, vykonajú kontrolné orgány obce náležité šetrenie, o čom vyhotovia úradný záznam, ktorý bez zbytočného odkladu predložia na vedomie Obecnému zastupiteľstvu.
 1. Kontrolné orgány obce v prípade zistenia porušenia tohto VZN vyzvú podnikateľa, prevádzkovateľa, alebo inú zodpovednú osobu za prevádzku prevádzkarne na vykonanie nápravy. V prípade opakovaného porušenia VZN nedodržaním určenej prevádzkovej doby prejedná obec priestupok voči osobe zodpovednej za prevádzku v danom čase ako osoby zodpovednej na vykonanie nápravy. Týmto nie je dotknuté oprávnenie obce na uloženie sankcie v zmysle 6 odsek 3 tohto VZN.
 1. V prípade opakovaného nedodržania prevádzkovej doby, môže Obec Ivanka pri Nitre v záujme zachovania verejného poriadku na území obce Ivanka pri Nitre vydať v súlade s § 4 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov oznámenie o dočasnej úprave prevádzkovej doby takejto prevádzkarne na dobu určitú, ktorá nebude dlhšia ako 2 mesiace.
 1. V čase platnosti vydaného oznámenia o dočasnej úprave prevádzkovej doby prevádzkarne nie je vylúčené v prípade opodstatnenosti vydanie nového oznámenia.
 • 6

Kontrola a sankcie 

 1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
  • starosta obce,
  • hlavný kontrolór obce,
  • poslanci obecného zastupiteľstva obce
  • členovia komisie na ochranu   verejného   poriadku zriadenej Obecným zastupiteľstvom v Ivanka pri Nitre.
 1. Porušenie  ustanovení     tohto      VZN      je      priestupkom      podľa            46      zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Za zistený priestupok je oprávnená Obec Ivanka pri Nitre ukladať a vyberať pokuty 33,00 eur v blokom konaní.
 1. Porušenie povinností, okrem § 4 ods. 5, 6 a 7 ustanoveného týmto VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie je správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 27b ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu. Obec uloží takejto osobe pokutu do 6638,00 eur. Pokuta je príjmom
 1. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho
 1. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
 • 7

Záverečné ustanovenia 

Toto VZN č. 4/2022 bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v obci Ivanka pri Nitre dňa…………. 2022 uznesením č. ……../2022/OZ  a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia VZN na úradnej tabuli.