Návrh VZN 2/2022 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Návrh VZN 2/2022 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre
Návrh VZN 2/2022 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

Návrh VZN č. 2-2022 o určení spáovej materskej školy

Obecné zastupiteľstvo obce Ivanka pri Nitre vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právny predpisov a § 11a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo
na tomto

Všeobecne záväznom nariadení

č. 2/2022

o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

 

  1. Účel dokumentu

Určenie spádovej materskej školy, v ktorej dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie
v nadväznosti na jeho trvalý pobyt v obci Ivanka pri Nitre

  1. Oblasť platnosti

V súlade s § 59a ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 určuje spádovú materskú školu, ktorá je  v zriaďovateľskej pôsobnosti v obci Ivanka pri Nitre

III. Všeobecné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) garantuje v spádovej materskej škole – MŠ Ivanka pri Nitre, Novozámocká 300 miesto pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku k 31.8. bežného kalendárneho roka s trvalým pobytom v obci Ivanka pri Nitre a ktoré zákonní zástupcovia včas a v termíne zápisu prihlásia do príslušnej spádovej materskej školy na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.

  1. Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Deti, ktoré boli prijaté do materských škôl , ktoré nie sú v  zriaďovateľskej pôsobnosti  obce pred účinnosťou tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 ostávajú zaradené v týchto materských školách.

(2) Toto VZN bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Ivanke pri Nitre dňa …………….. uznesením číslo ………………… a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia VZN na úradnej tabuli.