Zverejnenie zámeru prenajať pozemok vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou

Úvod / Nezaradené / Zverejnenie zámeru prenajať pozemok vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou

Zverejnenie zámeru prenajať pozemok vo vlastníctve obce obchodnou verejnou súťažou

Obecné zastupiteľstvo obce Ivanka pri Nitre uznesením č. 33/16 /2020 – OZ z 23.09.2020. zasadnutia Obecného zastupiteľstva schválilo podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prenechania do nájmu nehnuteľnosť a to:

časť pozemku C-KN p. č. 1824/1, ostatná plocha, k. ú. Ivanka pri Nitre vo výmere 11 000 m2 z celkovej výmery 24 258 m2 vo vlastníctve obce Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre, LV 1183 za cenu 0,25 Eur/m2 /rok,

prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na internetovej stránke obce www.ivankaprinitre.sk dňom 29.09.2020

Zámer prenajať majetok obce bol zverejnený:

– na úradnej tabuli obce dňa 29.09.2020,

– na internetovej stránke obce 29.09.2020,

– v regionálnej tlači bude dňa 02.10. 2020.

 

Ing. Jana Maršálková – starostka obce

 

Obchodná súťaž pozemok park