VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 – informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Úvod / Nezaradené / VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 – informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
VOĽBY do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 – informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 30. septembra 2023

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený: Voľby 2023-info

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú
v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.
II
Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
III
Právo byť volený
Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
IV
Spôsob voľby
Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
 vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
 nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.
V
Hlasovací preukaz Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz
VI Voľba poštou
Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.
Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta
***
Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
www.minv.sk/?volby-nrsr

 


Oznámenie o utvorení volebných okrskov: oznamenie o utvoreni volebnych okrskov

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – Oznámenie o utvorení volebných okrskov

Na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia k Voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných dňa 30.09.2023 oznamujeme, že v obci Ivanka pri Nitre sú vytvorené

tri volebné okrsky a to:

 

  • Volebný okrsok č.1: Kultúrny dom – sála – vchod č.1, Novozámocká 141/326, Ivanka pri Nitre

Zapisovateľka: Gabriela Piktorová – č.t.: 0903/406 835, 037/6564 582, kl.11, e- mail: obec@ivankaprinitre.sk, piktorova@ivankaprinitre.sk

 

  • Volebný okrsok č.2: Kultúrny dom – sála – vchod č.2, Novozámocká 141/326, Ivanka pri Nitre

Zapisovateľka: Júlia Majdánová – č.t.: 0903/406 835, 037/6564 582, kl.12, e-mail: obec@ivankaprinitre.sk, majdanova@ivankaprinitre.sk

 

  • Volebný okrsok č.3: Kultúrny dom – sobášna miestnosť, Novozámocká 141/326, Ivanka pri Nitre

Zapisovateľka: Mgr. Ľubica Volšíková – č.t.: 0907/050 368, 037/6564 582, kl.15,  e-mail: obec@ivankaprinitre.sk, volsikova@ivankaprinitre.sk