Výzva na odstránenie nedostatkov pri odvádzaní dažďovej vody zo striech stavieb a z pozemkov do verejnej kanalizácie

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Výzva na odstránenie nedostatkov pri odvádzaní dažďovej vody zo striech stavieb a z pozemkov do verejnej kanalizácie
Výzva na odstránenie nedostatkov pri odvádzaní dažďovej vody zo striech stavieb a z pozemkov do verejnej kanalizácie

Výzva na odstránenie nedostatkov pri odvádzaní dažďovej vody zo striech stavieb a z pozemkov do verejnej kanalizácie

 

Vážení občania,

podľa platných a účinných právnych predpisov, má každý producent povinnosť likvidovať dažďovú (zrážkovú) vodu zo strechy nehnuteľnosti a z pozemkov na svojom pozemku.

V prípade, že má Vaša domácnosť zvod dažďových vôd zabezpečený v zmysle legislatívy (t. j. odvod vody na svojom pozemku napr. do priepustných vpustí alebo zádržných nádob), považujte prosím túto výzvu za bezpredmetnú.

Obec Ivanka pri Nitre, ako vlastník obecnej kanalizácie, je podľa Zmluvy, ktorú má uzatvorenú s každou domácnosťou (producent), dodávateľom služby, t. j. zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd z objektu alebo nehnuteľnosti producenta do verejnej kanalizácie.

Všeobecne platnú úpravu pravidiel o zriaďovaní, prevádzkovaní a údržbe verejných kanalizácii upravuje zákon c. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona c. 276/2001 Z. z. o regulácii sieťových odvetvi v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“). Zo Zákona, ako aj z ďalších právnych predpisov vychádza aj Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivanka pri Nitre č. 2/2016 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku, spoplatňovania spracovania odpadových vôd a zneškodňovania odpadových vôd zo žúmp na území obce Ivanka pri Nitre (ďalej len „VZN“). Podľa článku 2 ods. 3 VZN je vlastníkom verejnej kanalizácie obec Ivanka pri Nitre a prevádzkovateľom je samostatne zárobkovo činná osoba Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, inžinierska a dodávateľská činnosť, s miestom podnikania Nitra.

VZN stanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľností (fyzické a právnické osoby) na území obce Ivanka pri Nitre pri výstavbe kanalizačných prípojok, vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, odvádzaní vôd z povrchového odtoku, spoplatňovaní odpadových vôd a zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp. Ďalej ustanovuje práva a povinnosti vlastníka verejnej kanalizácie obce Ivanka pri Nitre pri odvádzaní odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd (ČOV) v obci Branč.

V článku 9 ods. 5  VZN  je uvedené, že odvádzať dažďovú vodu z povrchového odtoku na chodníky a miestne komunikácie je zakázané. Odvádzať dažďovú vodu z povrchového odvodu do verejnej kanalizácie je zakázané.

V zmysle § 25 ods. 3 písm. g) Zákona, je vypúšťanie inej ako splaškovej odpadovej vody alebo zmluvne dohodnutej odpadovej vody do splaškovej kanalizácie, vybudovanej výlučne na odvádzanie splaškovej odpadovej vody neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Taktiež Zákon (§ 25 ods. 4) taxatívne uvádza, že ten, kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do splaškovej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú škodu (§ 420 a nasl. Občianskeho zákonníka) vlastníkovi verejnej kanalizácie.

Ustanovenie § 27 Zákona upravuje viacero povinnosti súvisiacich s ochranou verejných kanalizácii, a to:

  • ukladá každému počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejnú kanalizáciu a nenarušil jej prevádzku, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil;
  • ukladá vlastníkovi nehnuteľnosti, jej správcovi alebo užívateľovi povinnosť dbať na to, aby nenarušil prevádzku verejnej kanalizácie;
  • zakazuje na zariadeniach verejnej kanalizácie upravovať alebo meniť akékoľvek komponenty bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie, prípadne bez súhlasu ich prevádzkovateľa.

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že:

  • odvádzať dažďovú vodu z povrchového odvodu do verejnej kanalizácie je zakázané;
  • v prípade nepovoleného zaústenia dažďovej vody do splaškovej kanalizácie bez súhlasu poskytovateľa služby hovoríme o tzv. neoprávnenom producentovi (čiernom producentovi), ktorý sa súčasne vystavuje sankciám. Zisťovanie čiernych producentov je možné zistiť napr. dymovou skúškou farebným plynom (dym vystúpi následne z dažďových rín umiestnených na nehnuteľnosti), prípadne nalievanie farebnej tekutiny priamo do zvodov.

Verejná kanalizácia v našej obci je dimenzovaná a slúži výhradne pre odvádzanie tzv. splaškovej vody (voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a podobne). Vypúšťanie dažďovej vody do splaškovej kanalizácie spôsobuje, že počas dažďa, topenia sa snehu, zvýšenia hladiny podzemnej vody splašková kanalizácia kolabuje a spôsobuje občanom značné problémy a obci nemalé finančné výdavky.  ČOV pri nadmernom zaťažení nestíha odpadovú vodu spracovávať a dochádza k jej pretekaniu a spôsobuje to aj zvýšenie finančných výdavkov z rozpočtu obce pre ČOV ( obec platí za čistenie dažďovej vody, ktorá je vypúšťaná do kanalizácie). Preto je nevyhnutné, aby si každá domácnosť dažďové zvody zviedla napr. do zádržných nádob alebo priepustných vpustí na svojom pozemku.

Súčasne si Vás dovoľujem požiadať, aby ste do splaškovej kanalizácie nevhadzovali jedlo,  vlhčené utierky, obrúsky, dámske toaletné potreby, detské plienky a rôzny iný odpad, ktorý znehodnocuje technické zariadenia našich prečerpávacích staníc, spôsobuje ich poruchovosť a pracovníci odpad musia ručne z nádrží vyberať a likvidovať ich (uvedený odpad nevedia čerpadlá a Čistička odpadových vôd spracovať!). Každý občan môže odpad, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu, nie je plastom, papierom, zeleným odpadom vyhodiť do kontajnerov rozmiestnených v obci (napr. kuchynský odpad do hnedých kontajnerov) alebo na zberom dvore.

Verím, že táto výzva prispeje k zlepšeniu funkčnosti splaškovej kanalizácie v našej obci a zabráni znehodnocovaniu technických zariadení a ich poruchovosti.

V prípade, že vinníci neurobia nápravu vo vyššie uvedenej veci, má obec právo pristúpiť k ich zisteniu ako aj k uplatneniu všetky práv, ktoré vyplývajú z platnej a účinnej legislatívy. Cieľom obce je vyriešiť daný problém, znížiť výdavky rozpočtu obce na ČOV a nie vyrubovať pokuty !!!

 

 

Ing. Jana Maršálková

starostka obce

 

Zverejnenie – Výzva na odstránenie nedostatkov pri odvádzaní dažďovej vody…izácie