Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj
Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 69, Nitra zaslal oznámenie o strategickom dokumente:

Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia na adresu:
Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra
telefón: 037/6549391

Oznámenie o strategickom dokumente je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: www. enviroportal.sk v časti EIA/SEA

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj“ je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).