Voľba hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre

Úvod / Nezaradené / Voľba hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre
Voľba hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre

V Ivanke pri Nitre, dňa 05.10.2023

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

V IVANKE PRI NITRE

 

Uznesením č. 92/10/2023 zo dňa  04.októbra 2023 podľa ustanovenia § 18 a), odst. 2, zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

 

VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA

OBCE IVANKA PRI NITRE,

 

a určuje deň konania volieb na 15. novembra  2023 (streda) o 16:00 hod.

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Nitre

 

Prihlášku na výberové konanie na voľbu hlavného kontrolóra obce Ivanka pri Nitre, doručí uchádzač poštou, alebo osobne na adresu: „Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre“ v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra“ najneskôr do 31.10.2023 do 12:00 hod. (Pri doručovaní poštou rozhoduje dátum podania, ktorý je zhodný s dátumom osobného doručenia).

 

Kvalifikačné predpoklady:

  1. a) kvalifikačný predpoklad – ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
    b) znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb založených obcou, zákon o finančnej kontrole, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon o účtovníctve, zákon o majetku obcí, zákon o sťažnostiach a ďalších právnych predpisov týkajúcich sa činnosti obce
    d) počítačové zručnosti (Microsoft Word, Office, Internet, Outlook, Excel)
    e) bezúhonnosť
    f) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu

Náležitosti prihlášky:

Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky:
a) osobné údaje kandidáta: meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska
a adresa pre doručovanie, ak je iná ako adresa trvalého bydliska,
b) kontaktné údaje kandidáta: e-mailová adresa a telefónne číslo,
– prílohy prihlášky:
d) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
c) profesijný životopis
f) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
g) súhlas so spracovaním osobných údajov kandidáta v súlade podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) na účely spracovania žiadosti a vykonania voľby.
h) informácia o podnikaní alebo vykonávaní inej zárobkovej činnosti a členstve v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a o tom, či je kandidát hlavným kontrolórom aj v inej obci.
Neúplne a oneskorené prihlášky budú z voľby hlavného kontrolóra obce vyradené.

Kandidáti, ktorí splnia vyššie uvedené požiadavky budú zoradení v materiáloch pre voľbu hlavného kontrolóra v abecednom poradí.

 

Prezentácia kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra sa uskutoční v deň volieb 15.11.2023
o 16:00  hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

 

Deň nástupu do zamestnania je 1.január 2024.

Pracovný úväzok: 30 % z ustanoveného týždenného pracovného času

Funkčné obdobie: šesť rokov odo dňa nástupu do práce

Ing. Jana Maršálková

starostka obce

 

Voľba hlavného kontrolóra -vyhlásenie voľby 2023