Informácia pre verejnosť: Zámer „Roffelsen-Ivanka pri Nitre“

Úvod / Nezaradené / Informácia pre verejnosť: Zámer „Roffelsen-Ivanka pri Nitre“
Informácia pre verejnosť: Zámer „Roffelsen-Ivanka pri Nitre“

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, oznamuje verejnosti,

že mu bol doručený dňa 25.08.2023 Zámer navrhovanej činnosti „Roffelsen – Ivanka pri Nitre“, ktorý je zverejnený na webovej stránke MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/roffelsen-ivanka-pri-nitre

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 odseku 3 na adresu:

Okresný úrad Nitra – Ing. Sibyla Lopošová
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra

Zamer ROFFELSEN