Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu

Vďaka finančnej podpore z fondov Európskej Únie realizuje obec Ivanka pri Nitre projekt s názvom: „Stavebné úpravy MŠ Ivanka pri Nitre vrátane areálu“. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie dvoch hlavných aktivít projektu:

  1. Stavebné úpravy
  2. Detské ihrisko

Hlavné aktivity projektu sa budú realizovať prostredníctvom stavebných úprav existujúcej budovy materskej školya obstaraním materiálno-technického vybavenia materskej školy. Výsledkom projektu má byť zvýšenie jestvujúcej kapacity na 56 detí navštevujúcich materskú školu. Primárnou cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obce Ivanka pri Nitre najmä mladé rodiny. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení dodatku č. 1 jemaximálna výška nenávratného finančného príspevku 120409,84€.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť zaškolenosť detí v materskej škole Ivanka pri Nitrea prispievať k skvalitneniu predprimárneho vzdelávania s ohľadom na ďalšie stupne vzdelávacieho procesu.