Zmluvy

Úvod / Zmluvy

Filtrovať zmluvy: 2024 | 202320222021 | 20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
080/2023
00632163 TRANSECO a.s, Radlinského 17, 010 01 Žilina Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby (k č.j. 8019/2023-14) Ing. Jana Maršálková 20.12.2023 stiahnuť
079/2023
00151866 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2023/001353-86 - matrika Ing. Jana Maršálková 19.12.2023 stiahnuť
078/2023
Ing. Andrea Krajčiová, Ing. Ján Jánoška, JUDr. Danica Jánošková Dodatok č.1 k Darovacej zmluve zo 16.10.2023 Ing. Jana Maršálková 04.12.2023 stiahnuť
077/2023
Ing. Andrea Krajčiová, Ing. Ján Jánoška, JUDr. Danica Jánošková Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby-nehnuteľnosť parc.č.437/8, 437/45 Ing. Jana Maršálková 04.12.2023 stiahnuť
076/2023
00632163 TRANSECO a.s, Radlinského 17, 010 01 Žilina Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby-nehnuteľnosť C KN 438/1 Ing. Jana Maršálková 04.12.2023 stiahnuť
075/2023
00586731 Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého, Novozámocká 129/302, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 5000,00 Ing. Jana Maršálková 24.11.2023 stiahnuť
074/2023
45735603 SENIORKA, n.o., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa soc.služby (p.Očadlíková) Ing. Jana Maršálková 24.11.2023 stiahnuť
073/2023
30794536 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra Dohoda č. 23/16/010/82 uzatvorená podľa § 10 ods.3,písm. a) ods.4, ods.10, §26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Ing. Jana Maršálková 14.11.2023 stiahnuť
072/2023
46113177 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.1112794 Ing. Jana Maršálková 14.11.2023 stiahnuť
071/2023
36361518 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy,č.zmluvy 122348879,MŠ 341.28 Ing. Jana Maršálková 07.11.2023 stiahnuť
070/2023
47479256 HELAGO-SK s.r.o., Kosodrevinová 2, 821 07 Bratislava Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 01/2023 - Vybavenie MŠ Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 02.11.2023 stiahnuť
069/2023
50349287 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 25, 811 09 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BKS2-221-67 zo dňa 28.06.2022, Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre 604227.24 Ing. Jana Maršálková 02.11.2023 stiahnuť
068/2023
31322301 Vodohospodárske stavby a.s., Röntgenova 26, 85101 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 24-11-2022-IV - Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre pre časť č.1 Ing. Jana Maršálková 31.10.2023 stiahnuť
067/2023
46113177 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.1112794 Ing. Jana Maršálková 25.10.2023 stiahnuť
066/2023
47479256 HELAGO-SK s.r.o., Kosodrevinová 2, 821 07 Bratislava Kúpna zmluva - Vybavenie MŠ Ivanka pri Nitre 26395,68 Ing. Jana Maršálková 25.10.2023 stiahnuť
065/2023
Ing. Andrea Krajčiová, Ing. Ján Jánoška, JUDr. Danica Jánošková Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby-nehnuteľnosť reg. C, parc. č. 437/8 a parc. č. 437/45 Ing. Jana Maršálková 23.10.2023 stiahnuť
064/2023
00632163 TRANSECO a.s, Radlinského 17, 010 01 Žilina Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby-nehnuteľnosť reg. C, parc. č. 438/1 Ing. Jana Maršálková 23.10.2023 stiahnuť
063/2023
Ing. Andrea Krajčiová, Ing. Ján Jánoška, JUDr. Danica Jánošková Darovacia zmluva-nehnuteľnosť v k.ú. Ivanka pri Nitre, pozemok parcela č. 437/185, 438/11 Ing. Jana Maršálková 23.10.2023 stiahnuť
062/2023
31575951 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte Ing. Jana Maršálková 17.10.2023 stiahnuť
061/2023
35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 48,00 Ing. Jana Maršálková 11.10.2023 stiahnuť
060/2023
00632163 TRANSECO a.s, Radlinského 17, 010 01 Žilina Nájomná zmluva na dočasné užívanie drobnej stavby prečerpávacej stanice tlakovej kanalizácie a líniovej stavby plastového potrubia 1,2 Ing. Jana Maršálková 11.10.2023 stiahnuť
059/2023
00632163 TRANSECO a.s, Radlinského 17, 010 01 Žilina Kúpna zmluva - kúpa nehnuteľnosti od spoločnosti TRANSECO a.s. 1992,00 Ing. Jana Maršálková 11.10.2023 stiahnuť
058/2023
36361518 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku 0,00 Ing. Jana Maršálková 11.10.2023 stiahnuť
057/2023
34075828 Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Ivanka pri Nitre, Ábelova 1, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 2000,00 Ing. Jana Maršálková 11.10.2023 stiahnuť
056/2023
51951380 PROGRANT, s.r.o. Dostojevského rad 2550/19, 811 09 Bratislava Zmluva o poskytovaní služieb-spracovanie externého manažmentu projektu v období udržateľnosti projektu WIFI pre Teba 239,00 Ing. Jana Maršálková 26.09.2023 stiahnuť
055/2023
42156424 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority, Kollárová 8, 917 02 Trnava Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č.RA-SNCA/20202393 Ing. Jana Maršálková 20.09.2023 stiahnuť
054/2023
42156424 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority, Kollárová 8, 917 02 Trnava Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č.RA-SNCA/20202391 Ing. Jana Maršálková 20.09.2023 stiahnuť
053/2023
42156424 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority, Kollárová 8, 917 02 Trnava Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č.RA-SNCA/20202392 Ing. Jana Maršálková 20.09.2023 stiahnuť
052/2023
45735603 SENIORKA, n.o., Námestie SNP 35/48, 960 01 Zvolen Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore neverejného poskytovateľa sociálnej služby Ing. Jana Maršálková 18.09.2023 stiahnuť
051/2023
42427908 ORLÍK, o.z., Pri kúpalisku 1423, 951 31 Močenok Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-zariadenie pre seniorov Ing. Jana Maršálková 11.09.2023 stiahnuť
050/2023
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva o poskytnutí dotácie, projekt Rozšírenie a modernizácia kamerového systému 5000,00 Ing. Jana Maršálková 11.09.2023 stiahnuť
049/2023
00164348 Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKBB_217 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít,projekt: Podpora pomáhajúcich profesií 3, pre Materskú školu Ing. Jana Maršálková 28.08.2023 stiahnuť
048/2023
31651402 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava Zmluva o dielo č. 171/2023/08411 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ivanka pri Nitre 99644,11 Ing. Jana Maršálková 22.08.2023 stiahnuť
047/2023
00178454 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Hromadná licenčná zmluva č. VP/23/07732/002 o použití hudobných diel na podujatí Dni obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 21.08.2023 stiahnuť
046/2023
50349287 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 25, 811 09 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.IROP-Z302091DGH5-91-108, projekt Riešenie migračných výziev v obci Ivanka pri Nitre 122200,00 Ing. Jana Maršálková 17.08.2023 stiahnuť
045/2023
52618765 EVENT PRODUCTION s.r.o., Janka Kráľa 140/1, 962 71 Dudince Zmluva o spolupráci - vystúpenie výkonného umelca: LUDO KURUC BAND na podujatí Dni obce Ivanka pri Nitre 2680,00 Ing. Jana Maršálková 27.07.2023 stiahnuť
044/2023
00151653 Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava Zmluva o Elektronických službách Ing. Jana Maršálková 24.07.2023 stiahnuť
043/2023
00168874 COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, Štefánikova 54, 949 01 Nitra Zmluva o reklame-propagácia loga reklamným bannerom na kultúrnej akcii Dni obce Ivanka pri Nitre 300,00 Ing. Jana Maršálková 20.07.2023 stiahnuť
042/2023
51208563 KOBRA SECURITY SERVICES s.r.o., Gábrišova ulica 995/9, 951 15 Mojmírovce Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb - strážnej služby na podujatie Dni obce Ivanka pri Nitre Ing. Jana Maršálková 20.07.2023 stiahnuť
041/2023
44470436 RS LEASE s.r.o., Kláry Jarunkovej 14489/2, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o úhrade nákladov na obstaranie Územného plánu obce Ivanka pri Nitre - zmeny a doplnky 4 Ing. Jana Maršálková 19.07.2023 stiahnuť
040/2023
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 331/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu 450,00 Ing. Jana Maršálková 17.07.2023 stiahnuť
039/2023
51241609 Občianske združenie pri Materskej škole Roháčik, Novozámocká 128/300, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 1000,00 Ing. Jana Maršálková 12.07.2023 stiahnuť
038/2023
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 794/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 400,00 Ing. Jana Maršálková 12.07.2023 stiahnuť
037/2023
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Zmluva č. 1040/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu 317,00 Ing. Jana Maršálková 12.07.2023 stiahnuť
036/2023
46113177 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112794 Ing. Jana Maršálková 07.06.2023 stiahnuť
035/2023
Slovenský zväz chovateľov, ZO Ivanka pri Nitre, Na Stanicu 22, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 500,00 Ing. Jana Maršálková 05.06.2023 stiahnuť
034/2023
42049229 Prosocia, Á.Fesztyho 1433/23, 947 01 Hurbanovo Dodatok č.1 k Zmluve č. SOC_002/2021 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO,na prevádzku poskyt.sociálnej služby,na poskytovanú opatrovateľskú službu Ing. Jana Maršálková 01.06.2023 stiahnuť
033/2023
František Bálint a Mária Bálintová, Konopárenská 478/19, 951 12 Ivanka pri Nitre Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve Ing. Jana Maršálková 29.05.2023 stiahnuť
032/2023
43882684 Citrón s.r.o., Polianky 5, 841 01 Bratislava Zmluva o spolupráci-poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky Ing. Jana Maršálková 26.05.2023 stiahnuť
031/2023
36361518 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o zriadení vecných bremien Ing. Jana Maršálková 25.05.2023 stiahnuť
030/2023
48218189 Lucia Poláčková, Krakovská 78, 951 12 Ivanka pri Nitre Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve 30,00 Ing. Jana Maršálková 19.05.2023 stiahnuť
029/2023
00179027/0415 Miestny odbor Matice slovenskej Ivanka pri Nitre, Beňadikova 23, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 650,00 Ing. Jana Maršálková 18.05.2023 stiahnuť
028/2023
Zuzana Višňovská, Gergelova 426/17, 951 12 Ivanka pri Nitre Kúpna zmluva-predaj nehnuteľnosti-parcela reg. E č.669/100-novovzniknutá parcela reg. C č.1540/5 o výmere 21 m2, zapísané na liste vlastníctva č.2125 100,00 Ing. Jana Maršálková 12.05.2023 stiahnuť
027/2023
34075828 Rímskokatolícka cirkev - Farnosť Ivanka pri Nitre, Ábelova 1, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 7000,00 Ing. Jana Maršálková 12.05.2023 stiahnuť
026/2023
35603633 ZO Slovenský zväz záhradkárov-odbor vinohradnícky, Jedlíková 557/9, 949 01 Nitra Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 600,00 Ing. Jana Maršálková 11.05.2023 stiahnuť
025/2023
00177474 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Zmluva č. 3230186 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR 3000,00 Ing. Jana Maršálková 04.05.2023 stiahnuť
024/2023
51113325 IQ ideas, s.r.o., Na Čerešňovom vrchu 1060/13, 949 11 Nitra Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností 0,00 Ing. Jana Maršálková 04.05.2023 stiahnuť
023/2023
42120861 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS, Obecný úrad Jelšovce č. 37, 951 43 Jelšovce Príkazná zmluva č. 12/VO/04/2023/EL-KSVO k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania (nákup elektrickej energie) 600,00 Ing. Jana Maršálková 02.05.2023 stiahnuť
022/2023
31818625 Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 07102023 na projekt: Kultúrny dom pre všetkých II. (program Municipality 2023) 6000,00 Ing. Jana Maršálková 26.04.2023 stiahnuť
021/2023
00165565 Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/047-Z-302021X052-341/2019 Ing. Jana Maršálková 14.04.2023 stiahnuť
020/2023
Tibor Krajči, Ivanka pri Nitre Darovacia zmluva-poskytnutie finančných prostriedkov na obstaranie kúpy pozemkov parc. č. C KN 390/6,390/8,494/3,390/10,437/182,438/9,438/2 od spol. TRANSECO a.s. 1992,00 Ing. Jana Maršálková 13.04.2023 stiahnuť
019/2023
Ing. Andrea Krajčiová, Krupina Darovacia zmluva-poskytnutie finančných prostriedkov na obstaranie kúpy prečerpávacej stanice splaškovej kanalizácie na ul. Konopárenská od spol. TRANSECO a.s. 1200,00 Ing. Jana Maršálková 13.04.2023 stiahnuť
018/2023
František Bálint a Mária Bálintová, Konopárenská 478/19, 951 12 Ivanka pri Nitre Kúpna zmluva-predaj nehnuteľnosti-parcela č. 441/6 a 441/7 zapísané na liste vlastníctva č. 1183 825,00 Ing. Jana Maršálková 11.04.2023 stiahnuť
017/2023
47217065 Staps s.r.o., Beňadikova 45, 951 12 Ivanka pri Nitre Mandátna zmluva-inžinierske činnosti-výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby pre projekt Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre 12088,44 Ing. Jana Maršálková 16.03.2023 stiahnuť
016/2023
35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb - internet Ing. Jana Maršálková 15.03.2023 stiahnuť
015/2023
46186123 Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 01401 Bytča Zmluva o dielo č. 001/2023, 2.časť: MŠ Ivanka pri Nitre-ihrisko,v rámci projektu Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre 9600,00 Ing. Jana Maršálková 14.03.2023 stiahnuť
014/2023
43868878 Alexander Vereš, Novozámocká 85/349, 951 12 Ivanka pri Nitre Kúpna zmluva-cestné komunikácie, verejné osvetlenie a kanalizácia splašková a dažďová v lokalite „Kračiny“ 1,00 Ing. Jana Maršálková 10.03.2023 stiahnuť
013/2023
42427908 ORLÍK o.z., Pri kúpalisku 1423, 95131 Močenok Zmluva o poskytnutí finančného príspevku v r. 2023 na prevádzku sociálnej služby poskytovanej Prijímateľom 1200,00 Ing. Jana Maršálková 28.02.2023 stiahnuť
012/2023
31322301 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Röntgenova 26, 85101 Bratislava Zmluva o dielo č. 24-11-2022-IV, Rozšírenie kapacít MŠ Ivanka pri Nitre pre časť č.1: MŠ Ivanka pri Nitre-stavebná časť 594804,00 Ing. Jana Maršálková 20.02.2023 stiahnuť
011/2023
00178454 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva č.VP/23/07732/001 Ing. Jana Maršálková 20.02.2023 stiahnuť
010/2023
ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Ivanke pri Nitre, Hornocintorínska 17/A, 95112 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 2000,00 Ing. Jana Maršálková 17.02.2023 stiahnuť
009/2023
00415987 Slovenský Červený kríž, miestny spolok Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ivanka pri Nitre na rok 2023 300,00 Ing. Jana Maršálková 13.02.2023 stiahnuť
008/2023
50139088 eSYST, s.r.o., M.R.Šteránika 836/33, 01001 Žilina Licenčná zmluva na použitie diela PROLEX www.prolex.sk 300,00 Ing. Jana Maršálková 13.02.2023 stiahnuť
007/2023
50139088 eSYST, s.r.o., M.R.Šteránika 836/33, 01001 Žilina Licenčná zmluva na použitie diela ENEX www.enex.sk 315,00 Ing. Jana Maršálková 13.02.2023 stiahnuť
006/2023
00177474/2102 Dobrovoľný hasičský zbor Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 5000,00 Ing. Jana Maršálková 10.02.2023 stiahnuť
005/2023
46919805 TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 90031 Stupava Dodatok ku zmluve č.A/820/04/2007 Zmluva o aktualizácii programov-ročný poplatok za program WinCITY TOPSET GIS Cintorín 144,00 Ing. Jana Maršálková 09.02.2023 stiahnuť
004/2023
00151866 Ministerstvo vnútra SR, Prezídium HaZZ, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Darovacia zmluva č. ZBM7-29-004/2022, nákladné vozidlo TATRA T-815 V26 0,00 Ing. Jana Maršálková 08.02.2023 stiahnuť
003/2023
31875611 Telovýchovná Jednota Družstevník Ivanka pri Nitre, Novozámocká 189, 95112 Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 11000,00 Ing. Jana Maršálková 02.02.2023 stiahnuť
002/2023
53316711 ŠK Junior Ivanka pri Nitre, Mateja Tučku 16, Ivanka pri Nitre Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na rok 2023 4000,00 Ing. Jana Maršálková 13.01.2023 stiahnuť
001/2023
42179955 Mgr. Andrej Guba, LL.M. advokát, Šoltésovej 14, Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 21.12.2020 8400,00 Ing. Jana Maršálková 12.01.2023 stiahnuť