Zmluvy

Úvod / Zmluvy

Filtrovať zmluvy: 2024 | 202320222021 | 20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
25/2013
37961217 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie Ľuboš Gál - starosta obce 10.12.2013 stiahnuť
24/2013
36541788 LEX AUDIT spol. s r.o., Damborského 3, 949 01 Nitra Zmluva o vykonaní auditu 1600 Ľuboš Gál - starosta obce 18.12.2013 stiahnuť
23/2013
31434347 ENVI-GEOOS s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky Dodatok č. 6 k zmluve č. 80/08/OB o zabezpečení komplexného nakladania s komunálnym a drobnými stavebnými odpadmi obce Ľuboš Gál - starosta obce 19.12.2013 stiahnuť
22/2013
36545082 Arriva Nitra a.s., Štúrova 72, 949 44 Nitra Dodatok č. 6 k zmluve o službách vo verejnom záujme zo dňa 6.3.2007 48000 Ľuboš Gál - starosta obce 30.12.2013 stiahnuť
21/2013
11812168 NUBIUM s.r.o., Račianska 25, 831 02 Bratislava Dodatok č. 2 k zmluve o prenájme č. DI/IV/08/09/2003/OU Ivanka Ľuboš Gál - starosta obce 5.12.2013 stiahnuť
20/2013
44291809 RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu zo dňa 8.8.2011 Ľuboš Gál - starosta obce 25.11.2013 stiahnuť
19/2013
31328717 ISPA, spol. s r.o., Kopčianska 92, 851 01 Bratislava Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve na prenájom miest na inštaláciu reklamných zariadení uzatvorenej dňa 23.06.2000 - predĺženie nájmu do 31.12.2016 Ľuboš Gál - starosta obce 20.11.2013 stiahnuť
18/2013
36779385 Forte Acoustic, s.r.o., 951 04 Malý Lapáš rekonštrukcia rozhlasovej ústredne, vonkajšieho vedenia rozhlasu, rekonštrukcia tlakových reproduktorov - 1. etapa 11785,4 Ľuboš Gál - starosta obce 30.10.2013 stiahnuť
17/2013
45965102 Mercury Corporation, s.r.o., Krušovská 1645/10, 955 01 Topoľčany, búracie práce objektu bývalého CO skladu v areáli ZŠ Ivanka pri Nitre 14200 Ľuboš Gál - starosta obce 30.10.2013 stiahnuť
16/2013
31332277 Koratex a.s., Krajinská 30, 821 06 Bratislava demontáž a likvidácia starej podlahy, zhotovenie poteru, inštalácia nového športového povrchu, vyznačenie hracích plôch v telocvični ZŠ 23945,52 Ľuboš Gál - starosta obce 30.10.2013 stiahnuť
15/2013
36547247 Woltus 11 s.r.o., Dvorčianska 52, 949 05 Nitra rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ 19814,04 Ľuboš Gál - starosta obce 30.10.2013 stiahnuť
14/2013
198331 Poľnohospodárske družstvo Ivanka pri Nitre, Novozámocká 183/408, 951 12 Ivanka pri Nitre parcela č. 833/100 registra E o výmere 12992 m2 4095,36 Ľuboš Gál - starosta obce 15.7.2013 stiahnuť
13/2013
30796491 Enviromentálny fond, Bukureštská 4, 81326 Bratislava Kanalizačná sieť - Ivanka pri Nitre, Rozšírenie kanalizácie - Ivanka pri Nitre 6005447,14 Ľuboš Gál - starosta obce 10.7.2013 stiahnuť
12/2013
151866 Ministerstvo vnútra SR - Obvodný úrad Nitra, Štefánikova 69, 949 01 Nitra, Prevencia kriminality v obci Ivanka pri Nitre - Vybudovanie kamerového systému 4000 Ľuboš Gál - starosta obce 26.6.2013 stiahnuť
11/2013
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Poskytnutie dotácie na úhradu nákladov na podporu športu pre akciu: "Ivanske Babie leto" 200,-€ 200 Ľuboš Gál - starosta obce 30.4.2013 stiahnuť
10/2013
37861298 Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra Poskytnutie dotácie na úhradu nákladov na podporu projektov: "Spomienky na Myrtu-Martu! - súťaž v prednese poézie a prózy" 300,-€ a "Cyrilo-Metodské slávnosti s Ivančankou" 300,-€ 600,- Ľuboš Gál - starosta obce 30.4.2013 stiahnuť
09/2013
36361518 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Urbárska 56, Ivanka pri Nitre 204,6 Ľuboš Gál - starosta obce 16.4.2013 stiahnuť
08/2013
36361518 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Myrtina 92, Ivanka pri Nitre 204,6 Ľuboš Gál - starosta obce 16.4.2013 stiahnuť
07/2013
2021780794 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 01 Nitra Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti Ľuboš Gál - starosta obce 25.3.2013 stiahnuť
06/2013
2147483647 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešťany, Správa povodia dolnej Nitry, Nitra Obec Ivanka bude v rámci § 50j realizovať práce a činnosti súvisiace so správou vodného toku Malej Nitry Ľuboš Gál - starosta obce 8.3.2013 stiahnuť
05/2013
31372961 BRAMAC - strešné systémy spol. s r.o., Mojmírovská 9, 951 12 Ivanka pri Nitre Dodatok č. 1 k zmluve č. 11/10/12 o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby vecné bremeno Ľuboš Gál - starosta obce 6.2.2013 stiahnuť
04/2013
0 JUDr.Svetlana Kšiňanová, PhD., Rázusova 2, 949 01 Nitra Zmluva o poskytovaní právnej pomoci - rok 2013 240,- Ľuboš Gál - starosta obce 6.2.2013 stiahnuť
03/2013
44201354 SAFETECH SK, s.r.o., Hlboká 61, 94912 Nitra Zmluva o dielo na zabezpečenie úloh činnosti technika požiarnej ochrany 50,- € + DPH Ľuboš Gál - starosta obce 6.2.2013 stiahnuť
02/2013
46919805 TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Dodatok č. 1 k zmluve č. A/820/04/2007 Zmluva o aktualizácii programov Ľuboš Gál - starosta obce 31.1.2013 stiahnuť
01/2013
681156 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služba - ZpS - rok 2013 30720,- Ľuboš Gál - starosta obce 6.2.2013 stiahnuť