Zmluvy

Úvod / Zmluvy

Filtrovať zmluvy: 2024 | 202320222021 | 20202019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Interné číslo
02/2012
31434347 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, Lužianky úprava cien predmetu zmluvy uvedených v prílohe č.1 zmluvy č. 80/08/OB Ľuboš Gál - starosta obce 1.3.2012 stiahnuť
01/2012
31140602 MVDr.Robert Rathouský, Hornočermánska 68, Nitra vykonanie povinnej vakcinácie psov a mačiek proti besnote v obci Ivanka pri Nitre Ľuboš Gál - starosta obce 18.1.2012 stiahnuť
03/2012
0 JUDr.Svetlana Kšiňanová PhD., advokát, Rázusova 2, Nitra poskytovanie právnej pomoci v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii - obdobie od 1.3.2012 do 31.12.2012 Ľuboš Gál - starosta obce 1.3.2012 stiahnuť
04/2012
36541788 LEX-AUDIT, s.r.o., Damborského 3, Nitra zabezpečenie audítorských služieb v súlade s predmetom činnosti a príslušnými právnymi predpismi 1600,00 bez DPH Ľuboš Gál - starosta obce 1.3.2012 stiahnuť
05/2012
2147483647 Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Piešany, Správa povodia dolnej Nitry, Nitra realizácia prác a činností súvisiacich so správou vodného toku Malá Nitra 0 Ľuboš Gál - starosta obce 1.3.2012 stiahnuť
06/2012
37961217 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra, Štefánikova trieda 88, Nitra dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami §50j 12296,16 Ľuboš Gál - starosta obce 26.3.2012 stiahnuť
07/2012
683671 ORIS a.s., Brečtanová 2, Bratislava nájomná zmluva na pozemok - umiestnenie reklamného zariadenia typu Billboard 200,00 € / rok Ľuboš Gál - starosta obce 4.4.2012 stiahnuť
08/2012
36062090 Recyklačný fond, Nobelova 18, 831 02 Bratislava poskytovanie príspevkov žiadateľovi za vyseparované množstvo spoplatnených komodít podľa ust.§64 ods.1 zák. č. 223/2001 Z.z. Ľuboš Gál - starosta obce 25.5.2012 stiahnuť
09/2012
35933852 PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava úprava práv a povinností v súvislosti s poskytnutím služby: realizácia podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác verejnej súťaže na predmet: Obnova a dobudovanie historického centra obce 2900 Ľuboš Gál - starosta obce 25.5.2012 stiahnuť
10/2012
22819983 Ing.Jozef Vyskoč, Ekostaving, inžinierska a dodávateľská činnosť, Podhájska 23, 949 01 Nitra budovanie kanalizácie v obci - práce realizované do 13.3.2012 502112,81 Ľuboš Gál - starosta obce 25.5.2012 stiahnuť
11/2012
681156 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava poskytnutie finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa §78 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - pre Domov svätého Jozefa - Zariadenie pre seniorov 25600 Ľuboš Gál - starosta obce 22.5.2012 stiahnuť
12/2012
681709 UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 819 33 Bratislava Zmluva o úvere č. 437/SB/2012 502000 Ľuboš Gál - starosta obce 20.6.2012 stiahnuť
13/2012
31434347 ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky Dodatok č.4 k zmluve č. 80/08/OB PET 50,00 €/t a Papier 25,00 €/t Ľuboš Gál - starosta obce 3.7.2012 stiahnuť
14/2012
31372961 BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o., Mojmírovská 9, 951 12 Ivanka pri Nitre, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby "Preložka pripojovacieho plynovodu pre závod Bramac-Ivanka pri Nitre" vecné bremeno Ľuboš Gál - starosta obce 20.8.2012 stiahnuť
15/2012
31372961 BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o., Mojmírovská 9, 951 12 Ivanka pri Nitre Zmluva č. 11/10/12 o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby "Preložka pripojovacieho plynovodu pre závod Bramac-Ivanka pri Nitre" vecné bremeno Ľuboš Gál - starosta obce 23.10.2012 stiahnuť