Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň 29.10.2022

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň 29.10.2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň 29.10.2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Prílohy:

Volby 2022_samospravy obci

Volby 2022_samosprava krajov

Zbierka zakonov 209_2022

 

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.


OZNÁMENIE

o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 

  1. októbra 2022

Obecné –MestskéMiestne zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

podľa § 166 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

uznesením č.198/30/2022-OZ, zo dňa 29.06.2022 určilo, že Obecné MestskéMiestne zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre bude mať celkom 9 poslancov, ktorí sa budú na základe uznesenia č. 197/30/2022OZ voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obecmestomestskú časť Ivanka pri Nitre.

 

v Ivanke pri Nitre, dňa 04.07.2022

Ing. Jana Maršálková

                                                                                        starostka obce


OZNÁMENIE

o určení úväzku starostu obce Ivanka pri Nitre

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 

  1. októbra 2022

 

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 29.06.2022, č. 199/30/2022-OZ určilo pre nové volebné obdobie rokov 2022 – 2026

pracovný úväzok starostu obce Ivanka pri Nitre vo výške

100%

                                                                                              Ing. Jana Maršálková

                                                                                                   starostka obce


ZVEREJNENIE

 

počtu obyvateľov Obce Ivanka pri Nitre podľa § 171 ods. 9 poslednej vety a § 176 ods. 8 poslednej vety zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Počet obyvateľov Obce Ivanka pri Nitre ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konaťdňa 29. októbra 2022,

t.j. ku dňu 10.06.2022 bol

2994.

Zo zverejneného počtu obyvateľov obce Ivanka pri Nitre vyplýva, že minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce je

200 podpisov.

v Ivanke pri Nitre, dňa 04.07.2022                                                              

Ing. Jana Maršálková

                                                                                                   starostka obce


V Ivanke pri Nitre, dňa 11.07.2022

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

pre Obec Ivanka pri Nitre

 

            Podľa § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n u j e m

 

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v obci Ivanka pri Nitre vo voľbách  do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 29. októbra 2022:

 

Ing. Máriu  K O T E K O V Ú.

 

  • Obecný úrad Ivanka pri Nitre, Novozámocká 141/326, 951 12 Ivanka pri Nitre
  • č.: 037/6564 582, 0909 531 593
  • kotekova@ivankaprinitre.sk

                                                                                   Ing. Jana Maršálková

                                                                                      starostka obce


Oznamenie o utvoreni volebneho obvodu a poctu poslancov

Oznamenie o urceni uvazku starostu

Zverejnenie poctu obyvatelov

Menovanie zapisovatela miestnej volebnej komisie


V zmysle Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia
volieb do orgánov samosprávy obcí
 a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie
 je určená emailová adresa:
 
obec@ivankaprinitre.sk

 

V Ivanke pri Nitre, dňa 02.08.2022

Zverejnenie emailovej adresy