Výzva „Odfoť Ivanku pri Nitre“

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Výzva „Odfoť Ivanku pri Nitre“
Výzva „Odfoť Ivanku pri Nitre“

Výzva „Odfoť Ivanku pri Nitre“

Obec Ivanka pri Nitre vyhlasuje výzvu s názvom „Odfoť Ivanku pri Nitre“.

Pre propagačné účely obce hľadáme fotografie našej obce. Veríme, že medzi občanmi sa nájde mnoho fotograficky nadaných nadšencov s nadaním pre fotografovanie, ktorí by mohli obci svoje fotografie poskytnúť. Vybrané fotografie zaslané do výzvy budú zverejnené na webe, facebooku obce a budú použité do propagačných materiálov obce.

Ako by mala fotografia vyzerať?

  • Kvalita fotografie by mala byť minimálne  72 dpi. Pre tlačené využitie dodané fotografie je však optimálna kvalita 150 dpi a viac. Preferujeme teda vyššie dpi.
  • Fotografia by mala zachytávať ľubovoľné miesto na území obce Ivanka pri Nitre
  • Na fotografii by nemala byť zblízka odfotená osoba
  • Fotografia by mala byť aktuálna (nemala by zachytávať miesto v obci, ktoré je v súčasnosti už výrazne odlišné, napríklad zmenené stavebnými úpravami)

Ako fotografiu odoslať?

  • Pre odoslanie fotografie/í využite prosím formulár dostupný cez odkaz nižšie. Je potrebné mať účet u spoločnosti Google. Pokiaľ ho ešte nemáte, je možné ho jednoducho a zdarma vytvoriť tu. Iný spôsob nie je podporovaný.

Ako dlho bude výzva trvať?

  • Do odvolania. Bude trvať niekoľko mesiacov. Chceme dát priestor pre vytvorenie fotiek z rôznych ročných období. Radi by sme však fotky dostávali i priebežne a nie pred nejakým stanoveným termínom. Preto je ukončenie výzvy v túto chvíľu otvorené. O ukončení výzvy budete informovaní.

ODKAZ NA FORMULÁR PRE VLOŽENIE FOTOGRAFIÍ

 

Podmienky výzvy „Odfoť Ivanku pri Nitre“

1 PRÁVA A POVINNOSTI

Zaslaním fotografií do výzvy dáva zasielateľ fotografie (ďalej len zasielateľ) obci Ivanka pri Nitre (ďalej len organizátor) súhlas so zverejňovaním zaslaných fotiek.

2 AUTORSKÉ PRÁVO

Zasielateľ prehlasuje, že je jediným autorom zaslanej fotografie. Zasielateľ zaslaním fotografie poskytuje organizátorovi bezodplatne právo fotografii použiť, a to bez akéhokoľvek obmedzenia časového, miestneho, množstevného či spôsobu použitia. Súčasne je organizátor oprávnený v prípade potreby fotografií ľubovoľne upravovať, spojiť ju s inými časťami, alebo ju zaradiť do súborného diela.

Zasielateľ prehlasuje, že účasťou vo výzve podľa týchto pravidiel neporušil práva tretích osôb, ktorá týmto osobám môžu plynúť z práv k duševnému vlastníctvu, najmä z práva autorského, prípadne akýchkoľvek iných práv. V prípade, že by toto prehlásenie bolo nepravdivé, je za akékoľvek porušenie práv tretích osôb zodpovedný výhradne zasielateľ.

3 SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA PRAVIDIEL GDPR

Podmienkou zaslania fotografií do výzvy je poskytnutie osobných údajov zhotoviteľa fotografie organizátorovi v rozsahu meno a priezvisko. Bez poskytnutia uvedených osobných údajov je účasť zasielateľa vo výzve vylúčená, a to z organizačných dôvodov.

Zaslaním osobných údajov vyjadruje zasielateľ súhlas so zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko na webových, facebookových stránkach a propagačných materiálov organizátora, pokiaľ bude toto použitie v súvislosti s oznamovaním priebehu či výsledkov výzvy verejnosti.

Zasielateľ má v súvislosti so spracovaním osobných údajov práva založené právnymi predpismi upravujúcimi problematiku ochrany osobných údajov.

K osobným údajom budú mať prístup organizátor a jeho poverení zamestnanci a prípadne tiež  tretie osoby – spracovatelia, a to výhradne v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi problematiku ochrany osobných údajov a pri súčasnom poskytnutí záruky, že nedôjde k zásahu do práv subjektov údajov. Tretie osoby môžu mať prístup k osobným údajom len po nevyhnutnú dobu, v nevyhnutne potrebnom rozsahu, a pokiaľ to bude potrebné pre dosiahnutie vyššie popísaného účelu spracovania osobných údajov a pre splnenie podmienok a organizátorových povinností vyplývajúcich z právnych predpisov upravujúcich problematiku ochrany osobných údajov či iných právnych predpisov.

Osobné údaje budú spracovávané za účelom organizácie a propagácie výzvy.

Zhotoviteľ fotografie vyjadruje súhlas s tým, aby jeho fotografie boli prezentované bezodplatne v materiáloch, ako sú napríklad články v médiách, prezentáciách, tlačou v knihe, na pohľadnici, brožúre, kalendári, mape obce atď.