Zverejnenie zámeru

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Zverejnenie zámeru
Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru

 

prenechať nižšie identifikovaný majetok obce Ivanka pri Nitre do nájmu, na ktorý nájom sa vzťahuje dôvod hodný osobitného zreteľa.

Obec Ivanka pri Nitre v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenechať z dôvodu hodného

osobitného zreteľa do nájmu nižšie identifikovaný nehnuteľný majetok, a to:

 

– nebytové priestory nachádzajúce sa v budove Zdravotného strediska prenajímateľa na ulici Luk 394/2, Ivanka pri Nitre, vedenej na LV č. 1183  ako budova, nachádzajúcej sa na parcele KN 1587, k.ú. Ivanka pri Nitre. Nájom predstavuje časť budovy o výmere 77,87 m2 a sociálne zariadenia, ktoré je nájomca oprávnený užívať spoločne s inými nájomcami.

 

žiadateľovi: MUDr. Jaroslava Držíková, bytom Sila 158, 951 24 Nové Sady, SR

 

Zdôvodnenie osobitného zreteľa podľa §4 ods.3 písm. h) zákona č. 369/1991 o obecnom zriadení:

Obec pri výkone samosprávy najmä: utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je že: využitím vyššie identifikovaných priestorov obec zabezpečí poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov, ktorá je jednou zo samosprávnych funkcií obce a zároveň vyrieši problém so zabezpečením zdravotníckeho pracovníka (obvodného lekára), ktorý bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v obci, čím sa v znateľnej miere skvalitní život občanov v obci.

Prenajímateľ prenechá vyššie uvedené priestory nájomcovi na dočasné užívanie za účelom prevádzkovania ambulancie  – SVLZ pracoviska v odbore FBLR.

 

Zámer prenajať časť predmetnej nehnuteľnosti je zverejnený:

– na úradnej tabuli obce Ivanka pri Nitre dňa 27.07.2021

– na webovej stránke obce Ivanka pri Nitre dňa 27.07.2021

 

– z úradnej tabule obce Ivanka pri Nitre zvesené dňa 11.08.2021

– z webovej stránky obce Ivanka pri Nitre stiahnuté dňa 11.08.2021