Prevádzkový poriadok na Zbernom dvore v obci Ivanka pri Nitre

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Prevádzkový poriadok na Zbernom dvore v obci Ivanka pri Nitre
Prevádzkový poriadok na Zbernom dvore v obci Ivanka pri Nitre

Prevádzkový poriadok na Zbernom dvore
v obci Ivanka pri Nitre

 Názov prevádzky a prevádzkovateľ zariadenia:

 Názov prevádzky:        Obec Ivanka pri Nitre,

zastúpená starostkou obce Ing. Janou Maršálkovou

 Sídlo: 951 12  Ivanka pri Nitre (Zberný dvor, ulica Pri Parku – areál PD)

Pracovník zodpovedný za prevádzku zberného dvora: Peter Varga

Telefonický kontakt: 0905 265 144

Prevádzkový čas:  

 Letné obdobie od 01. 04. do 30. 11.

Pondelok: 17.00 hod. – 20.00 hod.

Streda:      17.00 hod. – 20.00 hod.

Sobota:     09.00hod.  – 13. 00 hod.

 Zimné obdobie od 01. 12. do 31. 03.

Pondelok:  15.30 hod. – 18. 00 hod.

Sobota:      09.00 hod. – 13.00  hod.

Zberný dvor slúži výlučne občanom Ivanky pri Nitre, ktorí majú riadne uhradený poplatok za odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu.

Zberný dvor je pod stálou kontrolou kamerového systému.

Druhy odpadu, ktoré je možné odovzdať na zberovom dvore:

 Objemné odpady:  sú komunálne odpady, ktoré svojim rozmerom
a hmotnosťou nezodpovedajú používaným zberným nádobám v systéme zberu komunálneho odpadu. Patria sem najmä: drevený nábytok, podlahoviny, dvere
a pod.  Nábytok musí byť v rozobratom stave.

Nepatrí sem: Zmesový komunálny odpad, tento si občania ukladajú do vlastných zberných nádob  umiestnených v domácnostiach.

 Drobné stavebné odpady (za úhradu podľa VZN č. 2/2015 platného od 01. 01. 2016 – cenník k dispozícii na Zberovom dvore) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom fyzickej osoby, na ktorých vykonanie sa podľa zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť.  Patria sem najmä: dlažba, obklad, omietka, kúsky muriva, betónu, malty a iný drobný stavebný materiál, ktorých jednotlivé kusy nepresahujú hmotnosť 15 kg. Nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbest, zvyšky náterových hmôt, obaly z farieb a iných chemikálií, žiarivky, elektrospotrebiče a pod.

 *Nebezpečený odpad: náterové hmoty, farby, pneumatiky, žiarivky a elektroodpad sa môžu odovzdávať na zberový dvor len počas zberu elektroodpadu a nebezpečného odpadu v dňoch 9.5.2020 a 7.11.2020.

 Sklopatria sem: veľkoformátové tabuľové sklo (okná musia byť rozobraté – bez rámov), sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, okenné sklo, poháre bez kovových a plast uzáverov. Všetko musí byť čisté, sklo nesmie byť znečistené.

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, žiarovky, žiarivky, autosklá, monitory, znečistené sklo.

 Papierpatria sem: noviny, časopisy, zošity knihy listy, kanc. papier, kartón, tvrdý papier. Všetko iba v zviazanom stave so špagátom. V papieri nemôžu byť ani kúsky fólie a polystyrén.  Nepatria sem: plastové obaly, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou.

Plastypatria sem: čistý plast, fólie, fľašky, fľašky od kozmetických prípravkov. Všetko musí byť pekne uložené a zviazané vo vreciach.

Nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, znečistené plasty, guma, molitan.

 Drevodrevo nesmie obsahovať nebezpečné látky. Môžu to byť: okenné rámy, dvere, drevený nábytok v rozobratom stave  a pod.

Zemina – prebytočnú zeminu od fyzických osôb je možné uskladniť na zberovom dvore.

 Biologicky rozložiteľný odpad: od 1.1.2020 sa bude ukladať len na zberovom dvore, kde občania môžu priniesť: odrezky z konárov stromov, okrasných kríkov a drevín.

NESMIE sa tam odovzdávať odpad zo zeleninovej záhrady (porasty rajčín, paprík a inej zeleniny, ako aj trávová zmes, či lístie).

 Novinkou je priestor pre komunály odpad vhodný na opätovné použitie.

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020 pre obec Ivanka pri Nitre