Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020

Harmonogram vývozu odpadu v roku 2020 je zverejnený na úradnej tabuli a bol doručený do každej domácnosti

Dokumenty na stiahnutie

Komunálny odpad

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (KO a DSO) v obci Ivanka pri Nitre upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 v znení neskorších dodatkov.

Komunálne odpady:

sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov .

Hlavné zásady nakladania s KO

  • Do zberných nádob určených na zber KO sa nesmie umiestňovať zemina, DSO, objemné predmety všetkého druhu, priemyselný odpad z obchodnej činnosti, kyseliny, zásady, kvapalné látky, autobatérie, iné batérie, zdraviu škodlivý odpad z potravinových výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení a ďalšie, ktorých odvoz musia zabezpečiť fyzické a právnické osoby vlastnými alebo objednanými dopravnými prostriedkami za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických predpisov na miesto zneškodnenia odpadu
  • Zberné nádoby sa nesmú preplňovať, po uložení odpadu sa musia uzatvárať.
    Ukladať alebo sypať odpad do iných nádob ako pridelených a mimo nádob je zakázané.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Ivanka pri Nitre č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Triedený odpad

Plasty

Patrí sem:
PET fľaše z minerálnych vôd a nealkoholických nápojov, obaly od aviváží, tekutých pracích prostriedkov, kozmetiky, čistiacich a hygienických potrieb, plastové fľaše od octu, sirupu, hliníkové obaly od nápojov. Viacvrstvové obaly /tetrapacky/ z ovocných džúsov, mlieka, smotany – zbavené nečistôt
Obaly stlačte, bude viac miesta v nádobe a my budeme prevážať menej vzduchu! Ušetríte vy aj my!
 

Nepatrí sem:

Polystyrén a polystyrénové výrobky je potrebné odovzdať na zbernom dvore! Nádoby od priemyselného aj jedlého oleja a iných znečisťujúcich látok, obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové obaly kombinované s iným obalom, gumolit, linoleum, obuv a ošatenie, molitan, obaly z liekov, znečistené polystyrénové tácky, použité plienky, alobal, obaly, kombinované obaly so sklom a kovom – tieto odpady vkladajte do nádob na komunálny odpad. V prípade nebezpečných látok prineste na zberný dvor.

Jednorazové obaly tzv „menuboxy“ z obedov a iných potravín vkladajte do nádob na komunálny odpad.

Čo sa stane s týmto vytriedeným odpadom?
Vytriedené PET fľaše sa využívajú na výrobu textílií (geotextílie, vliselín, fleece a pod.). V menšej miere aj na výrobu fliaš na nápoje.

Papier

Patrí sem:

Papier, noviny, časopisy, kancelársky papier, kartónové obaly, knihy, skartovaný kancelársky papier. Stlačte kartónové obaly, budete mať viac miesta v nádobe a my budeme prevážať menej vzduchu!

Nepatrí sem:

  • Viacvrstvové obaly, voskový, mastný a inak znečistený papier, alobal, kopírovací, samoprepisovací papier, papierové plienky, pauzovací papier, spisové dosky, plasty, kovy, obaly z vajec

Čo sa stane s týmto vytriedeným odpadom?
Vytriedený papier sa využíva ako základná surovina pri opätovnej výrobe papiera. Prechádza ešte dotrieďovaním a podľa kvality sa určuje jeho ďalšie spracovanie, napr. papier na zošity, obaly, kartóny a pod.

Sklo

Patrí sem:

Biele a farebné sklo, poháre od zaváranín, okenné tabule (jednoduché).
Odstrániť kovové uzávery a zvyšky po nich

Nepatrí sem:

Zrkadlá, lepené bezpečnostné sklá, auto sklo, drôtené sklo, žiarovky, žiarivky, keramika, obaly znečistené farbami, plasty, železo.

Čo sa stane s týmto vytriedeným odpadom?
Vytriedené sklo sa dá recyklovať prakticky do nekonečna. Pridáva sa do sklárskej suroviny a vyrába sa z neho sklo, obaly – fľaše.

Zmesový komunálny odpad

Patrí sem:

Domový odpad, ktorý sa nerecykluje.

Nepatrí sem:
PET fľaše a obaly z krabicových nápojov (TETRAPACK), papier, plasty, sklo, v žiadnom prípade nebezpečný odpad, autobatérie, chemikálie, drobný stavebný odpad

Bioodpad

Patrí sem:

Záhradné bioodpady
– tráva, lístie, kvety /rezané bez stužiek a drôtov/
– vypletá burina
– drobné vetvičky z orezávania krovín a stromov
– stromová kôra, hobliny, piliny a popol /nie chemicky upravené drevo/, štiepka
– odpady z čistenia ovocia a zeleniny, ktoré neprešli tepelnou úpravou
– prezreté ovocie a zelenina

Nepatrí sem:

– mäso, mliečne výrobky a iné odpady živočíšneho pôvodu
– tekuté odpady z tepelnej úpravy potravín /polievky, omáčky/
– oleje, potraviny v obaloch
– komunálny odpad
– nebezpečné odpady