Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce bol schválený OZ 22.6.2016 uznesením č. 37/2016-OZ

Návrh na záverečný účet obce bol zverejnený dňa 31.5.2016.

Dokumenty na stiahnutie