Schválené VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi

Schválené VZN č.1/2016 o nakladaní s odpadmi bolo zverejnené 8.12.2016 na Úradnej tabuli obce

Dokumenty na stiahnutie