Oznam pre majiteľov psov

Obec Ivanka pri Nitre v súlade s § 19 ods. 11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných

na území Slovenskej republiky povinnosť:

            – zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona

               č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov                      

transpondérom (čipom), pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však

do 12 týždňov veku

            – a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom

              registri spoločenských zvierat.

            Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti

v znení neskorších predpisov v prechodnom období – najneskôr do 31. októbra 2019;

to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

            Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zviera transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa §19 odseku 9 zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 EUR, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

            Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 EUR, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.