Oznam o zámere obce

Obec Ivanka pri Nitre má zámer na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry v obci, s názvom projektu:

„Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre“, s kódom výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-10.

         Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality a efektivity zdravotných a sociálnych služieb, poskytovaných na regionálnej úrovni prostredníctvom modernizácie zdravotníckej infraštruktúry a integrácie primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste. Pri realizácii projektu vznikne priestor (personálne a materiálne vybavený), ktorý bude slúžiť na poskytovanie integrovanej primárnej zdravotnej starostlivosti a ďalších fakultatívnych služieb.

V rámci toho bude v obci pôsobiť všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre deti a dorast, gynekológ, stomatológ a špecialisti – fyzioterapeut/psychológ.

V Ivanke pri Nitre, 26.11.2018                                                                             

                                                                                                               Kurek Stanislav

                                                                                                              zástupca starostu