Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 30. septembra 2023

Úvod / Nezaradené / Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 30. septembra 2023
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 30. septembra 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

 1. septembra 2023 v Ivanke pri Nitre

 

O Z N A M

pre politické strany a koalície,

ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná

 

V zmysle § 49 ods. 1 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostke obce v lehote v lehote najneskôr do 21. augusta 2023 ( v zmysle Rozhodnutia predsedu NR SR č.204 z 09.06.2023).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka musí obsahovať: 

 1. meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,
 2. meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti a telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu,
 3. podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany, ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:

1. v listinnej forme

adresa: Obecný úrad Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre

2. v elektronickej forme:

obec@ivankaprinitre.sk, piktorova@ivankaprinitre.sk

Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty.

Na oznámenie doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

O z n á m e n i e

V súlade s § 11c) zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že obec vydá hlasovací preukaz voličov bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb,

 1. j. 16.08.2023 (streda).

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

 • osobne do 29. septembra 2023
 • v listinnej forme do 08. septembra 2023 na adresu:

Obecný úrad Ivanka pri Nitre

Novozámocká 326

951 12 Ivanka pri Nitre

alebo

 • elektronicky do 08. septembra 2023 mailom:

obec@ivankaprinitre.sk

piktorova@ivankaprinitre.sk

Ak volič v žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, uvedie v žiadosti jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojim podpisom.

 

Okrsok č. 1

Kultúrny dom Ivanka pri Nitre – sála – vchod č.1, Novozámocká 326 :

 • Ábelova ulica
 • Horná ulica
 • Hornocintorínska ulica
 • Konopárenská ulica
 • Ulica Mateja Tučku
 • Myrtina
 • Na Pílu
 • Na Stanicu
 • Ulica Južná
 • Ulica Východná
 • Ulica Západná
 • Urbárska ulica
 • Buková ulica
 • Dubová ulica
 • Agátová ulica
 • Brezová ulica
 • Jaseňová ulica
 • Javorová ulica
 • Vŕbová ulica

Okrsok č. 2 :

Kultúrny dom Ivanka pri Nitre – sála Kultúrneho domu,  Novozámocká 326 : 

 • Krakovská ulica
 • Mojmírovská ulica
 • Novozámocká ulica
 • Ulica Pri Parku

 

Okrsok č. 3

Kultúrny dom Ivanka pri Nitre – sobášna miestnosť – Novozámocká 326 :

 • Bárdyho ulica
 • Beňadikova ulica
 • Gergelova ulica
 • Konečná ulica
 • Ulica Luk
 • Na Štrkovisko
 • Nosákova ulica
 • Orolská ulica
 • Ulica Pri Tehelni
 • Vinohradská ulica
 • Ulica Kračiny