Vytriedená zložka odpadu za rok 2022

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Vytriedená zložka odpadu za rok 2022
Vytriedená zložka odpadu za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022: Vytriedena zlozka odpadu za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022

V zmysle § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o polatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Ivanka pri Nitre zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia Komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022.

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov podľa vzorca:

ÚVKO =  m zložka 1 + m zložka 2+m zložka N

_______________________________________   x100(%)

mKO

Obec: Ivanka pri Nitre

čitateľ spolu: hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov              926.597

menovateľ spolu: hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci 1635.317

 

Úroveň vytriedeného komunálneho odpadu za rok 2022 je 56,66%

 

Podľa Prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov je sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu /200301/ a objemného odpadu

/200307/ na skládku odpadov  /platná od 01. 03. 2023 do 29. 02. 2024/ 15 EUR za tonu.