Zámer predaja majetku

Úvod / Všetky články / Úradná tabuľa / Zámer predaja majetku

Obec Ivanka pri Nitre v súlade s ustanovením § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: parc. č. C KN 1824/10 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2,
v k. ú. Ivanka pri Nitre za cenu 100,00 €.

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že žiadateľ Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava má záujem vybudovať novú trafostanicu na uvedenom pozemku, ktorá bude slúžiť pre potreby obyvateľov a právnické osoby nachádzajúce sa na území obce Ivanka pri Nitre.

Kúpna cena je stanovená na cenu 100,00 € za predmet prevodu.

Ivanka pri Nitre, 24.2.2022                                                       Ing. Jana Maršálková – starostka obce

Zámer predaja majetku