Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre

Názov projektu: Modernizácia a rozšírenie centra integrovanej

zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka pri Nitre

Kód výzvy na predkladanie ŽoNFP: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-10

Kód žiadosti o NFP:  NFP302020X052

Výška schváleného NFP: 899 137,35 EUR

Celkové oprávnené výdavky projektu: 946 460,37 EUR

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Riadiaci orgán: Ministerstvo zdravotníctva  SR

Hlavným cieľom projektu: Hlavným zámerom projektu , realizovanom v období od marca 2020 do septembra 2021 na ul. Luk č.2 v obci Ivanka pri Nitre je zvýšenie kvality a efektivity zdravotných a sociálnych služieb, poskytovaných na regionálnej úrovni prostredníctvom modernizácie zdravotníckej infraštruktúry a integrácie primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na jednom mieste, spolu s čiastkovými cieľmi ako zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov regiónu., zefektívnenie manažmentu pacienta na ambulantnej úrovni., zníženie počtu chronických ochorení obyvateľov spádovej oblasti diagnostikovaných v rannom štádiu., posilnenie významu poskytovateľov primárnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti a prístupu k zdravotným službám pre všetkých obyvateľov spádovej oblasti bez ohľadu na ich obmedzenú schopnosť pohybu: včasné identifikovanie hrozieb sociálneho vylúčenia a pomoc v podobe komunitných sociálnych služieb, koncentrovaných v objekte CIZS a zníženie energetickej náročnosti objektu CIZS.

Predmetom projektu je realizácia nasledovných aktivít:

– rekonštrukcia objektu CIZS

– obstaranie materiálno technického vybavenia objektu CIZS

– obstaranie zdravotníckej techniky

– obstaranie IKT techniky

– obstaranie rezervačného systému CIZS

– úpravy bezbariérovosti

– aktivity na zníženie energetickej náročnosti objektu CIZS