Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II.polrok 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Ivanka pri Nitre na

druhý polrok 2017

V druhom polroku v rámci rozsahu kontrolnej činnosti vykonať kontroly:

Na úseku rozpočtu:

1/Kontrola plnenia rozpočtu obce za prvý polrok 2017, Východiská úpravy rozpočtu v nadväznosti na novelu zákonov v školstve a odmeňovaní pedagogických a nepedagogických pracovníkov od 1.9.2017

2/Kontrola reálnosti východísk rozpočtu obce pre roky 2018až 2020 a návrhu rozpočtu pre rok 2018 ,premietnutie záväzkov obce do návrhu rozpočtu

Na úseku legislatívy:

Analýza východísk pre úpravu VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch v nadväznosti na novelu zákona 582/2004 o miestnych daniach a poplatkoch.

Analýza východísk na úpravu VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v nadväznosti na novelu zákona o odpadoch

Na úseku finančnej kontroly.

Kontrola interných smerníc na úseku hospodárenia rozpočtovej organizácie obce Ivanka pri Nitre Základnej školy Ivanka pri Nitre

Kontrola komplexného prechodu jednotlivých oddelení obecného úradu na nové softvérové vybavenie k 1.7.2017.

Spracoval: Hubert Jozef – hlavný kontrolór

24.5.2017

Zverejnenie návrhu:

Vyvesené na úradnej tabuli obce: 25.5.2017

Zvesené: ………….

Bc. Luboš Gál

starosta obce