Kanalizácia v Ivanke pri Nitre

Kanalizácia v Ivanke pri Nitre

OBEC IVANKA PRI NITRE

PRIPOJENIE NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU

Otázky a odpovede

  1. Je v Ivanke pri Nitre verejná kanalizácia?Áno, obec Ivanka pri Nitre má vybudovanú verejnú kanalizáciu, na ktorú je možné pripojiť svoj dom alebo nehnuteľnosť na takmer všetkých uliciach v obci.
  2. Som povinný pripojiť sa?Podľa zákona sa v súčasnosti na verejnú kanalizáciu musí pripojiť každý vlastník nehnuteľnosti, v ktorej vznikajú odpadové vody (§23 zákona č.442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách).
  3. Mám dom a žumpu, či čistiareň odpadových vôd, som povinný pripojiť sa?Áno. Napriek tomu že vlastníte žumpu, prípadne čistiareň odpadových vôd ste povinnýpripojiť sa na verejnú kanalizáciu.
  4. Mám starší dom a výnimku z pripojenia pre staršie domy, som povinný pripojiť sa?Od roku 2018 boli všetky výnimky z pripojenia zrušené a povinný pripojiť sa je aj ten, ktorý výnimku z pripojenia mal.
  5. Čo ak sa pripojiť na verejnú kanalizáciu nechcem alebo neplánujem?Konanie prípojky je nutné začať okamžite. Ak sa na verejnú kanalizáciu nepripojíte, hrozí vám pokuta do výšky 331,, ktorá môže byť ukladaná opakovane až do doby, kým sa nepripojíte.
  6. Chcem sa pripojiť. Aký je postup?Svojpomocne postup:1) Dám si vypracovať projektovú dokumentáciu kanalizačnej prípojky, ktorá je nutná pre vydanie stavebného povolenia tunajším stavebným úradom2) Na stavebnom úrade v obci (p.Uhrová: 037/6564582 klapka 15) si vyzdvihnete žiadosť na ohlásenie drobnej stavby-kanalizačnej prípojky a ďalšie potrebné tlačivá pre realizáciu kanalizačnej prípojky.3) Zemné práce si môžete vykonať aj svojpomocne spolu s dodávkou materiálu okrem navŕtania sa na kanalizačné potrubie a osadenie tvarovky IN SITU, čo musí vykonať firma EKOSTAVING, ktorá zároveň kontroluje aj kvalitu vykonaných prác. Jej realizáciu si dohodnite s Ing. Kelemenom na tel.č.: 0905 533 425.4) Po realizácii kanalizačnej prípojky je potrebné do 5-ich dní uzatvoriť zmluvu s obcou na vypúšťanie odpadovej vody do obecnej kanalizácie(v pokladni obecného úradu u p.Vargu 037/6564 582 klapka 12)

Kanalizačná prípojka „na kľúč“ od firmy EKOSTAVING:

Firma EKOSTAVING kanalizáciu v obci vybudovala, je jej správcom ,má všetky stavebné podklady a projektovú dokumentáciu, preto vybudovanie prípojky prostredníctvom nej doporučujeme.

Postup :

– Projektovú dokumentáciu vám vypracujú vo firme ekostaving (p. Bakošová tel.č.: 0903 712 449

– Na stavebnom úrade v obci(p.Uhrová: 037/6564582 klapka 15) si vyzdvihnete žiadosť na ohlásenie drobnej stavby-kanalizačnej prípojky a ďalšie potrebné tlačivá pre realizáciu kanalizačnej prípojky.

– Prípojku realizuje firma komplexne (t.j. zemné práce, dodávku a montáž potrubia), cenovú ponuku vypracuje Ing. Kelemen tel.č.: 0905 533 425.

– Po realizácii kanalizačnej prípojky je potrebné do 5-ich dní uzatvoriť zmluvu
s obcou na vypúšťanie odpadovej vody do obecnej kanalizácie(v pokladni obecného úradu u p.Vargu 037/6564 582 klapka 12)