WIFI PRE TEBA

Úvod / WIFI PRE TEBA
WIFI PRE TEBA

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+:311071ABH1

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12, Ivanka pri Nitre

Miesto realizácie: Obec Ivanka pri Nitre

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250€

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.24061, 18.11656)

Bod 2 Zdravotné stredisko- Externý AP (48.23409, 18.12858)

Bod 3 Detské ihrisko- Externý AP (48.23386, 18.12512)

Bod 4 Obecný park- Externý AP (48.23898, 18.12031)

Bod 5 Futbalový štadión- Externý AP (48.24365, 18.11238)

Bod 6 Námestie Kostol sv. Martina- Externý AP (48.24426, 18.11392)

Bod 7 Detské ihrisko- Externý AP (48.2543, 18.11855)

Bod 8 Detské ihrisko Krásne Lúky- Externý AP (48.25249, 18.11872)

Bod 9 Oddychová zóna Dom seniorov- Externý AP (48.24603, 18.11571)

Bod 10 Materská škola- Externý AP (48.24263, 18.11434)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 17.06.2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Plagát

 

SÚHRNNÉ SPRÁVY

HLAVIČKA FORMULÁRA

Výber typu súhrnnej správy

Súhrnná správa

Obdobie

Štvrťrok: 2. štvrťrok

Rok: 2020

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)    NÁZOV A ADRESY

Obec Ivanka pri Nitre

IČO: 50349287

Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Denisa Jajcayová

Telefón: 037/ 6564 582

Email: denisa.jajcayova@prorozvoj.eu

Webové sídlo (internetová adresa)

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://ivankaprinitre.sk/web/

ODDIEL II: PREDMET

II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.3)    Druh zákazky

Tovary

ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY

Časť: 1

V.1)

Zákazka č.: 1

Názov: Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce.

Odkaz na zverejnenú zmluvu: https://ivankaprinitre.sk/web/zmluvy/?wpdmc=zmluvy-2020

V.2)    ZADANIE ZÁKAZKY

V.2.1)    Dátum uzatvorenia zmluvy

21.01.2020

V.2.2)    Informácie o ponukách

Počet oslovených uchádzačov: 3

Počet prijatých ponúk: 3

Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 3

V.2.3)    Názov a adresa dodávateľa

Obecné siete, s. r. o.

IČO: 36831522

Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

Slovensko

Email: ponuky@obecnesiete.sk

Dodávateľom je MSP: Áno

V.2.4)    Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)

Celková hodnota zákazky/časti 12 491,67 EUR bez DPH

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

16.04.2021