Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne

Úvod / Všetky články / Aktuality a oznamy / Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne
Oznam o prebiehajúcich prácach GKÚ v teréne

Geodetický a kartografický ústav Bratislava oznamuje, že bude prebiehať v našej obci v mesiaci máj miestne prešetrovanie objektov ZBGIS terénnymi pracovníkmi.

Terénny pracovník je poverený zisťovať vlastnosti objektov ZBGIS v teréne, ktoré nie je možné zistiť inými metódami a zároveň vykonáva kontrolu už zozbieraných údajov.

Terénny pracovník neprešetruje žiadne vlastnícke vzťahy ani nič súvisiace s katastrom nehnuteľností.

 

Podľa § 4 zákona NR SR č. 215/95 Z. z. o geodézii  a kartografii Úrad geodézie, kartografie a katastra SR zabezpečuje tvorbu a prevádzkovanie informačného systému geodézie, kartografie a katastra.

ZBGIS – základná báza údajov pre geografický informačný systém je súčasťou informačného systému geodézie, kartografie a katastra. Je lokalizačným a geometrickým základom národnej infraštruktúry pre priestorové informácie.