Oznámenie o predložení strategického dokumentu Územný plán obce Ivanka pri Nitre zmeny a doplnky č.4

Úvod / Nezaradené / Oznámenie o predložení strategického dokumentu Územný plán obce Ivanka pri Nitre zmeny a doplnky č.4
Oznámenie o predložení strategického dokumentu Územný plán obce Ivanka pri Nitre zmeny a doplnky č.4

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, oznamuje verejnosti,

že mu bolo dňa 16.08.2023 doručené Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Ivanka pri Nitre zmeny a doplnky č.4, ktorý je zverejnený na webovej stránke MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-ivanka-pri-nitre-zmenya-doplnky-c-4

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa odseku 5 na adresu:

Okresný úrad Nitra – Ing. Sibyla Lopošová
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Štefánikova tr. 69
949 01 Nitra