Ősök – Predkovia

Úvod / Ősök – Predkovia
Ősök – Predkovia

Názov projektu:

Ősök – Predkovia

 

Vedúci prijímateľ malého projektu:

Obec Ivanka pri Nitre   

www.ivankaprinitre.sk

Partner malého projektu:

Tatabánya Megyei Jogú Város Városi Levéltár 

http://tbleveltar.hu/

Popis projektu:

Projekt „Ősök – Predkovia“ v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko

Ciele projektu:

Posilnenie a rozvoj cezhraničnej spolupráce.

Zachovávanie kultúrnych tradícií a uchovávanie miestnych historických pamiatok.

Obdobie realizácie:

01.09.2020 – 31.10.2021

Rozpočet projektu:

27.101,06 EURO

Tlačová správa Ivanka pri Nitre-1

 

Po stopách našich predkov  

História oboch strán slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti je vzájomne úzko spätá, korene mnohých miestnych obyvateľov možno nájsť na opačnej strane hranice. Tento fakt prispel k zrodeniu projektu „Ősök – Predkovia“ (SKHU/WETA/1901/1.1/132), ktorého partneri sa usilujú o to, aby upriamili pozornosť verejnosti na možnosť nájdenia svojich predkov, posilnili cezhraničnú spoluprácu a zvýšili návštevnosť cieľového regiónu.

Cieľovou skupinou projektu je obyvateľstvo regiónu a zahraniční turisti, ktorí skúmajú svoj rodokmeň na základe informácií zo štátneho archívu.

Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 39 060,56 eur. Celkový rozpočet obce Ivanka pri Nitre v rámci projektu dosahuje 31 883,60 eur.

 

Ďalšia úspešná cezhraničná spolupráca

 

Obec Ivanka pri Nitre sa zapojila do implementácie projektu „Ősök – Predkovia“ (SKHU/WETA/1901/1.1/132), realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V rámci cezhraničnej spolupráce s archívom maďarského mesta Tatabánya prebehne rekonštrukcia hrobky Viliama Tótha v Ivanke pri Nitre, k realizácii spoločných cezhraničných podujatí – konferencia „Miestna história a prieskum rodiny bez hraníc“, návšteva cintorína a štátneho archívu Ivanky pri Nitre za účelom výmeny skúseností, zber fotografií náhrobkov a tvorba rozsiahlych databáz.

Medzi očakávané prínosy projektu spadá posilnenie národného povedomia, prepojenie miestneho obyvateľstva, zatraktívnenie cezhraničného balíka služieb v oblasti cestovného ruchu, ako aj zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce. Priamym dopadom projektu bude tiež zvýšenie návštevnosti územia domácimi a zahraničnými turistami prichádzajúcimi do regiónu za účelom spoznávania miestnych tradícií, histórie a kultúry, ale tiež turistov prichádzajúcich do obce Ivanka pri Dunaji za účelom vyhľadávania svojich predkov.

 

Ďalšia rozvojová iniciatíva vábiaca turistov do obce Ivanka pri Nitre

 

Ivanka pri Nitre sa môže pýšiť množstvom turistických atrakcií: golfové ihrisko, dostihová dráha pre chrty, miestne štrkovisko či veža na kostole odklonená od svojej osi.

Štátny archív v Ivanke pri Nitre uchováva archívne dedičstvo celého Nitrianskeho kraja počnúc dokumentmi od 13. storočia. Vďaka tejto inštitúcii prichádzajú do Ivanky pri Nitre ako bádatelia mnohí záujemcovia o regionálnu históriu, o vyhľadávanie svojich predkov a pod., často krát aj zo zahraničia.

Hrobka Viliama Tótha taktiež, ktorá ako integrálna súčasť cintorína patrí medzi významné pamiatky obce i širšieho regiónu. Je však vo veľmi zlom technickom stave a jej renovácia nemôže byť ďalej odkladaná. Rekonštrukcia hrobky bude realizovaná práve vďaka projektu „Ősök – Predkovia“ (SKHU/WETA/1901/1.1/132), realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 39 060,56 eur.

 

Úspešné ukončenie renovácie hrobky Viliama Tótha

 

Po týždňoch usilovnej práce došlo k úspešnej finalizácii prác spojených s renováciou hrobky Viliama Tótha.

Zanedbaná pamiatka – hrobka niekdajšieho uhorského ministra – prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Ako integrálna súčasť cintorína je významným turistickým bodom v Ivanke pri Nitre, ktorá ako obec disponuje širokospektrálnym potenciálom kultúrno-historických hodnôt. Rekonštrukcia preto prispela k ďalšiemu zveľadeniu obce a k posilneniu cestovného ruchu v regióne. Toto všetko bolo umožnené vďaka projektu „Ősök – Predkovia“ (SKHU/WETA/1901/1.1/132), realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Po stopách našich predkov

 

  1. júla 2021 sa na mestskom úrade v Tatabányi uskutočnil workshop organizovaný v spolupráci obce Ivanka pri Dunaji a Archívu mesta so župnou právomocou Tatabánya.

V rámci workshopu vystúpil László Iván, archivár z Maďarského národného archívu, ktorý adresoval tematiku prekladu a spracovania latinských textov pomocou počítača. Následne účastníkom poskytla informácie o Židovskom genealogickom výskume v Uhorsku Dr. Ágnes Szegő PhD., riaditeľka Maďarského národného archívu. Podujatie uzatvoril Dr. Csaba B. Stenge PhD., riaditeľ Archívu mesta so župnou právomocou Tatabánya.

Podujatie je súčasťou cezhraničného projektu Ősök – Predkovia“ (SKHU/WETA/1901/1.1/132), realizovaného v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.